HeForShe

Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. 

UN Womens globala kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor i jämställdhetsfrågan. Vi har alla ett gemensamt ansvar i arbetet för att stoppa alla former av våld och diskriminering.

Sedan lanseringen 2014 har kampanjen fått stor medial spridning, bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN hösten 2014, där hon bjöd in män till att engagera sig i jämställdhetsfrågan. Se talet här.

UN Women Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet, skolor och  idrottsföreningar för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. Vill du delta? Skriv under för HeForShe

Det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt.”


Våra Partners

All förändring börjar med att någon agerar. Vi är stolta över våra HeForShe partners: