UN Womens globala arbete

UN Women arbetar för en jämställd värld i nästan 100 länder

UN Women är FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). UN Women bildades 2010 som en global förkämpe för kvinnor och flickor i syfte att påskynda utvecklingen för att möta kvinnors och flickors behov i hela världen. UN Women arbetar för avskaffandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor, för kvinnors egenmakt samt för jämställdhet mellan kvinnor och män, mänskliga rättigheter, humanitära insatser och fred och säkerhet.

UN Women har sitt huvudsäte i New York och finns representerat i nästan 100 länder runtom i världen i form av regionkontor, landskontor, sambandskontor som koordinerar arbetet i flera länder (multi-country offices) samt nationella kommittéer.

UN Women verkar på två fronter. Dels stödjer UN Women internationella politiska förhandlingar i att formulera globalt överenskomna normer för jämställdhet. Dels hjälper UN Women FN:s medlemsstater att genomföra dessa standarder genom att tillhandahålla expertis och ekonomiskt stöd. UN Women bistår även andra delar av FN-systemet i sina ansträngningar att främja jämställdhet inom ett brett spektrum av frågor som rör mänskliga rättigheter och mänsklig utveckling. UN Women granskar även övriga FN-systemet för att säkerställa att jämställdhet är en fungerande, integrerad del i allt arbete.

Genom forskning och innovativa idéer bidrar UN Women till att bygga upp kunskap om jämställdhet och kvinnors egenmakt. Tack vare att UN Women har åtagit sig att leverera högsta kvalitet inom forskning och data har man en given plats vid globala och nationella debatter. På så vis kan UN Women hjälpa till att sätta dagordningen för att vidta åtgärder för främjandet av jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla.

UN-Women-Map

Prioriterade områden

Alla utvecklings- och människorättsfrågor har genusdimensioner. UN Women fokuserar på nio prioriterade områden som är grundläggande för kvinnors jämlikhet och som kan öppna upp för framsteg på flera områden.

Inom ramen för de prioriterade områdena har UN Women olika program och ger teknisk assistans till länder som begär dess hjälp. UN Women arbetar med statliga och icke-statliga partners för att hjälpa till att införa den politik och de lagar, tjänster och resurser som krävs för ett jämställt samhälle. Tack vare omfattande kunskap om och erfarenhet av vilka interventioner som fungerar bäst i en given miljö kan UN Women fokusera på de mest effektiva metoderna för att förverkliga nationella och internationella åtaganden gentemot kvinnor.

Läs mer om de regioner där UN Women har program

Mer information