Skänk en gåva

Det här går din gåva till

100 kr
Stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning
140 kr
Utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer
500 kr
Ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning


En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid.

Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

Under covid-19 pandemin visar rapporter en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner i nästan alla länder. I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt.
Risken för att förövare ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att söka stöd utifrån.

UN Women arbetar världen över för kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från våld.

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.

140 kronor utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer.

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning.


Tack – din gåva gör skillnad!

Vad gör UN Women

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet.

UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggnadsåtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våld.

Vid gåvor över 500 kronor kan du som privatpersoner eller företag få ett gåvobevis skickat till dig digitalt eller via post. Meddela oss på info@unwomen.se om önskat namn och hälsning i gåvobeviset.


Dina pengar gör verkligen skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto. Vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen föra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75% av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva fler givare och därmed hjälpa fler.