UN Women Sverige

UN Women Sverige grundades 2011 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar till stöd för UN Women – FN:s jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Den nationella kommittén i Sverige är en av tolv nationella kommittéer i världen. UN Women Sveriges arbete genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.

UN Women Sveriges uppdrag:

Bedriva insamling & stöd till UN Womens globala arbete
UN Women Sverige har i uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala arbete och programverksamhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt. Insamlingsarbetet till ändamålet sker via Svensk Insamlingskontroll, 90-konto.
Bedriva politiskt påverkansarbete
UN Women Sverige ska nationellt informera om och bedriva påverkansarbete om globala frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet. I uppdraget ingår även att stärka relationen mellan UN Women och den svenska regeringen.
Utbilda och informera
UN Women Sverige ska nationellt öka den allmänna kännedomen om jämställdhet och globala frågor som rör kvinnors rättigheter. Som verktyg används bland annat Kvinnokonventionen och Globala Målen.

Vi som arbetar med UN Women Sverige

Kansliet

Ulrika Grandin
Generalsekreterare
Louise Waller Head of fundraising and communications
Louise Waller
Ansvarig för insamling och partnerskap
Kimia Favre
Projektledare för kommunikation

UN Women Sveriges styrelse

Parul Sharma
Ordförande

Kvinnors och flickors rättigheter har varit en av de viktigaste drivkrafterna inte bara i mitt yrkesliv utan i allt jag företagit mig. Med de bakslag för kvinnors och flickors rättigheter som vi ser runt om i världen idag känns det otroligt viktigt att få bidra. Jag är mycket stolt och ärad över uppdraget som ny ordförande för UN Women Sverige

 

Parul Sharma arbetar just nu som tf generalsekreterare på Institutet mot mutor och har lång erfarenhet av att stötta olika samhällssektorer i hållbarhetsfrågor. Hon har även arbetat vid Sandvik AB som Global Head of CSR Auditing Suppliers och vid Stora Enso som Vice President Sustainability. Parul Sharma har fått en rad utmärkelser för sitt arbete inom mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Christina Knight
Vice ordförande

Jag är både chockad och besviken över hur trögt det gått med arbetet för jämställdhet som en mänsklig rättighet runtom i världen. Jag är förstås lyckligt lottad som är uppvuxen i ett land som kommit hyfsat långt i frågan, men ändå är vi långt ifrån färdiga med skillnaderna mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Jag ger mig inte förrän vi gjort mycket mer, och framför allt förrän vi alla gjort mycket mer för kvinnor och flickor runtom i världen. Det dom utsätts för i form av våld, övergrepp, förtryck och orättvisor är fullständigt oacceptabelt. Därför är jag engagerad i UN Women Sverige som vice ordförande, för att bidra till en bättre värld; en jämställd värld som jag är övertygad om inte bara kommer att gagna kvinnor och flickor, utan alla på vår jord.
Mycket av problematiken härstammar enligt mig från en toxisk maskulinitetsnorm som måste bort; pojkar och män måste befrias från normens destruktiva element så att flickor och kvinnor slipper lida av dess konsekvenser. Jag har primärt engagerat mig i UN Womens initiativ HeForShe som handlar om att engagera män i jämställdhetsarbetet och aktivt förändra skadliga attityder och beteenden hos pojkar och män gentemot flickor och kvinnor.

Christina Knight, vice ordförande
Robert Aras Suppleant
Robert Aras
Ledamot

Att tro att vi alla har samma rätt- och möjligheter i livet är något som många tar för givet. Särskilt om du är en vit man. Då har du per default större privilegier i samhället. Eller helt enkelt mer makt. Och har du makt vill du i regel åtminstone behålla status quo. Denna makt har länge utövats på fel sätt och kvinnor och flickor är alltför ofta offren för detta missbruk. Jag är medlem i UN Women Sverige för att jag vill och tror att vi kan förändra denna bild. För mig är detta en tidsresa. En historisk skildring om hur det har varit och hur jag själv sett skuldbeläggning, våld och destruktivt beteende bryta ner kvinnor och flickor i min närhet och närsamhället. Det är även en fråga om nutid som präglas av en schizofren känsla där vi ena dagen inger varandra hopp om hur långt vi har kommit i detta arbete medan vi nästa dag slås av förtvivlan över hur mycket mer vi har att göra. Men detta handlar avslutningsvis också om mina två döttrars framtid samt vilken roll jag som pappa och man ska spela för att bidra till en bättre värld för dem och andra kvinnor och flickor. Vi alla kan alltid göra mer.

 

Robert är utbildad civilekonom och har de senaste +15 åren arbetat med strategisk och kreativ kommunikation. Han har även erfarenhet av inkluderingsfrågor via bl a kommunikationsskolan Berghs Inkuderingsråd, branschorganisationen KOMM och medlem i DEI task force på sin arbetsplats.

Henrik Jansson
Ledamot

Mitt i livet blev jag medveten om de norm,- och maktstrukturer som jag ingår i. När trycket från dessa ramar blev synliga kunde jag förstå mig själv som liten kille i skolkorridorerna, som ung man omklädningsrum – språket som jag kunde använda, saker som jag gjorde eller lät hända. Ofta vi mot dom. Alltid ramar som stängde vissa inne och andra ute.


Att få ingå, det är en urkraft tänker jag. En djupt rotad livsnödvändighet som alla har samma rätt till. Men så är det inte. Långt därifrån. Norm,- och maktstrukturer separerar / SPLITTRAR stora delar av mänskligheten från varandra, vi mot dem, och de som placeras utanför utsätts för lidande. Det är omänskligt, det är orättvist och någonting som alla kan (ska!) kämpa för att ändra på. Därför är jag medlem i UN Women Sverige- bli det du med! Jag är pappa till två killar, som rör sig i skolkorridorer och omklädningsrum, som gör vad de kan för att få ingå. Det språk jag använder, det jag gör och låter hända, kommer ofrånkomligen att bli någonting som de förhåller sig till när de växer upp. Jag har fått äran att bidra i arbetet på UN Women Sveriges styrelse och jag ser det som en svindlande möjlighet; tänk om jag kan bidra till att fler män blir medvetna om de norm,- och maktstrukturer som omger dem, tänk om det kan få fler män att ansluta till denna rättvisekamp? Nu kör vi!

Henrik Jansson, ledamot
Najat Abbas
Ledamot

Jag brinner särskilt för att säkerställa att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utbilda sig, arbeta, delta i politik och ta beslut i hemmet och i samhället. Det är en förutsättning för ett mer produktivt samhälle där alla har möjlighet att uppnå sin fulla potential. För mig handlar jämställdhet om inkludering men också om att stå upp för allas lika värde och särskilt lyfta de kvinnor som utsätts för diskriminering på grund av flera samverkande faktorer av deras identitet, som kön, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund, religion eller ålder.

Najat Abbas började sin karriär på svenska FN-representation i Genève innan hon blev samordnare på UD och arbetade med internationell handel. Därefter arbetade Najat med mänskliga rättigheter och migration på Justitiedepartementet. Efter sin masterutbildning i internationell ekonomi och ledarskap har Najat arbetat främst i ledarroller. Najat brinner för positiv samhällsförändring för barn och unga samt kvinnors ökade egenmakt, särskilt genom att inspirera och stärka unga att få sina röster hörda och sträva mot sina drömmar. Najat är nu verksamhetschef på The Good Talents, en ideell organisation som lyfter och stärker unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Drömmen är att jobba som FN:s generalsekreterare.

Regina Mattsson
Ledamot

Med ett enormt driv för kvinnorätt och likabehandling – och som uppvuxen i en riktig ’föreningsfamilj’, valde min mamma och jag att engagera oss gemensamt i UN Women Sverige och återstartade sedermera Lokalföreningen Göteborg 2016 tillsammans med andra engagerade och drivna personer, där jag sedan valdes som ordförande – en roll som jag lämnade i år 2022. Genom de stora lärdomar jag vunnit mig genom mitt engagemang i UN Women Sverige och andra föreningar brinner jag för frågor som rör att stoppa mäns våld mot kvinnor, bryta negativa och toxiska maskulinitetsnormer och för att öka jämlikhet. Sedan 2019 har jag haft den stora äran att sitta i UN Women Sveriges nationella styrelse där jag engagerar mig i Arbetsgruppen för Lokalföreningar och Nätverk då jag tror på föreningar, på folkrörelser och ser vikten av UN Women Sveriges lokalföreningar och nätverk runtom i landet. Utöver detta är jag engagerad i Arbetsgruppen HeForShe eftersom jag anser att vi behöver få med oss ALLA i kampen för ökad jämställdhet, minskat våld och mer jämlika förutsättningar oavsett kön, bakgrund, sexualitet, ålder, funktion, etc.

Regina är utbildad socionom med en master i Internationella globala studier med fokus på konfliktresolution och genus, som socionom arbetade Regina på en enhet vid namn Ankomstenheten och därefter på Etableringsenheten i Göteborg. Numera är Regina generalsekreterare för WFAD, en global paraplyorganisation som arbetar för att stärka förebyggande åtgärder, öka tillgång till vård och behandling samt att förespråk recovery-orienterade vårdsystem. WFAD har ett särskilt fokus på att stärka barns rättigheter och eftersträva ett särskilt fokus på kvinnors behov inom fältet.

Regina Mattsson, ledamot
Patricia Olby Kimondo,
Ledamot

Som entreprenör är jag ofta otålig och vill se snabb förändring. Som aktör på arbetsmarknaden, och nära politiken har jag lärt mig att vända otåligheten till möjligheter och jobba proaktivt och med goda relationer i fokus för att nå i mål med viktiga frågor. Här tror jag att det är viktigt att lägga krutet på att målmedvetet påverka (inte konstatera).

Patricia Olby Kimondo är entreprenör och företagsledare sedan snart 25 år tillbaka. Hon driver ett medelstort bolag och har erfarenhet av styrelsearbete från flera organisationer. Patricia har också varit politiskt engagerad. Under cirka 25 år har hon verkat i gränslandet mellan näringsliv och politik och därmed tillskansat sig goda kunskaper om hur samhällets beslutsfattande fungerar. Det har också präglat hennes engagemang för frågor om jämställdhet.

Maria Bauer
Ledamot

Mina drivkrafter i det globala jämställdhetsarbetet handlar främst om att enas kring värden och handlingar där alla flickor och kvinnor är inkluderade. Jag uppskattar FN:s viktiga arbete med inkludering och att fortsätta dialogen med länder som fortfarande har stora utmaningar med jämställdhet. Mitt arbete mot våld och allvarliga konflikter har alltid handlat om kvinnor och flickors rätt till skydd, frid, lika rättigheter och utbildning.

 

Maria Bauer är en av Sveriges främsta hot- och våldsexperter med cirka 30 års yrkeserfarenhet från rättsväsende, vård och omsorg. De senaste 15 åren har hon utbildat om bemötande och konflikthantering. Maria Bauer är landets främsta föreläsare om hot och våld på jobbet och har föreläst för över 200 000 medarbetare på olika arbetsplatser i Skandinavien. Hon har blivit utnämnd till Årets Beteendevetare 2016 och driver ett framgångsrikt bolag inom teknikbranschen.

Maria har drivit företag, suttit i flera styrelser och arbetar dagligen med våldsfrågor och kvinnors utsatthet. Hon har mycket god kunskap om dessa ämnen både nationellt och internationellt och har ett stort och kunskapsintensivt nätverk. Hon är dessutom erfaren i att driva och utveckla föreningar.

Sonja Schough, ledamot
Sonja Schough
Ledamot

Sonja Schough har varit engagerad i kvinnofrågor sedan ung ålder. Mer konkret blev det när hon valdes in som medlem i Kungsbacka Zontaklubb och därefter gick vidare i organisationen för att sluta som Internationell President 2016-2018. Uppdraget innebar ansvar för 29 000 medlemmar i 62 länder och löpande kontakter med olika FN organ tex UN Women. Hon har ett stort intresse för friskvård och sitter med i styrelsen för Friskis&Svettis i Kungsbacka.

Professionellt har Sonja mångårig erfarenhet som Nordisk/Baltisk Human Resources Director för Beiersdorf AB samt som affärskonsult inom HR för IFS AB, främst på den europeiska marknaden.

Anna Fairbrass
Ledamot

”Att vi alla, flickor som pojkar och kvinnor som män, ska ha samma rättigheter, samma möjligheter att själva forma våra liv och samma makt över våra egna kroppar är en självklarhet och en fråga som engagerat mig sedan tidig tonår. Dessvärre är vi långt ifrån där, vare sig globalt eller fullt ut här hemma i Sverige, även om vi ofta lyfts fram som ett land som har kommit längre än många andra. Därför känns det både hedrande och viktigt att få bidra till att stärka UN Womens viktiga arbete. För mig är jämställdhet en grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling och ett vitalt samhälle, och jag är övertygad om att ett samhälle där vi alla har möjlighet att delta på lika villkor också gynnar oss alla. Här och nu och i framtiden.”

 

Jag har en lång bakgrund inom civilsamhället, från organisationer som Rädda Barnen, Bris, DIK och Fackförbundet ST. Mina uppdrag har handlat om att förändra attityder, beteenden och synen på både organisationen och dess sakfrågor, liksom att utveckla lagstiftning och samhälle, genom kommunikation och politisk påverkan. Idag har jag en bredare roll som kanslichef på Hyresgästföreningen i region Stockholm och har också precis klivit av ett uppdrag som vice ordförande i svenska Amnesty International

Linda Kaplan
Ledamot

”Stöd från UN Women och andra kvinnorättsorganisationer är helt avgörande för det globala arbetet för flickors och kvinnors rättigheter, ökad jämställdhet och egenmakt. Jag är stolt över att få vara med och bidra till att det viktiga arbetet kan fortsätta.”

Linda har arbetat för mänskliga rättigheter på olika insamlingsorganisationer och har specialistkompetens inom fundraising, marknadsföring och digital affärsutveckling. I tidigare uppdrag har hon alltid haft starkt fokus på att generera ekonomisk tillväxt, kreativa partnerskap och innovativa lösningar som skapar engagemang.

 

Valberedning

Viveca (Fallenius) Svensson
Christine Cars-Ingels