« Tillbaka till nyheter

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Publiceringsdatum: 6 feb 2023

FN beräknar att cirka fyra miljoner flickor i världen utsätts för könsstympning varje år. Könsstympning innebär att en del eller alla externa delar av det kvinnliga könsorganet tas bort. Detta görs helt utan medicinska skäl. Övergreppen utförs i många fall av outbildade barnmorskor, äldre kvinnor i byn eller barberare vilket ofta medför att smutsiga verktyg används, dessutom utan bedövning. Idag lever över 200 miljoner flickor och kvinnor med konsekvenserna av könsstympning. I Sverige beräknas denna siffra vara cirka 40 000.  

Det finns flera syften bakom utövandet av detta skadliga övergrepp, men det grundar sig i olika sorters könsdiskriminering. Det är ett sätt att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Vissa gör det för att det är ett krav för att kunna gifta bort sina döttrar. Utöver detta görs det dessutom för att symbolisera en flickas övergång till vuxenlivet, trots att övergreppet oftast genomförs på flickor mellan 4–14 år. 

I want to see the day when no parent makes a decision that will change and limit their daughters lives”

Jaha Dukureh är UN Women’s goodwill-ambassadör mot barnäktenskap och mot kvinnlig könsstympning. Hon är själv en överleverare av könsstympning. Jaha berättar att hon blev könsstympad när hon endast var en vecka gammal, men förstod inte innebörden av det förrän hon var 15 år.

Det övergrepp som gjordes på Jaha Dukureh innefattade borttagning av klitoris och blygdläpparna där slidan sen sys ihop med endast ett litet hål kvar för att kissa och få mens. Hennes egna erfarenheter av könsstympning har lett till hennes stora engagemang i frågorna.

“Just nu är det avgörande att arbeta tillsammans med lokala samhällen. Många gånger betraktar vi kvinnlig könsstympning och andra sedvänjor som oföränderliga traditionella metoder. Det enda sättet vi kan bidra till förändring är om vi arbetar hand i hand med traditionella ledare som förstår dessa traditioner och som förstår att tradition inte är statisk. Kulturer förändras. Vi har många traditioner, men när vi som gemenskap inser att inte alla dessa traditioner är bra för oss, lämnar vi dem bakom oss. Nu är det dags att se till att ingen flicka, inte bara i Afrika, utan runt om i världen, fortsätter att lida av könsstympning.

Kvinnlig könsstympning är en grov form av diskriminering och våld mot flickor och kvinnor. Könsstympning är ett sätt att kontrollera kvinnors och flickors kroppar, val och liv. Detta får allvarliga socioekonomiska, fysiska, känslomässiga, sexuella och hälsomässiga konsekvenser, inklusive döden. Vi måste stoppa könsstympning och motarbeta den könsdiskriminering och den brist på jämställdhet i samhället som göt att detta fortfarande tolereras”, säger Jaha Dukureh.

Läs hela artikeln om Jaha Dukureh HÄR.

UN Womens arbete mot könsstympning:

UN Women arbetar på många olika sätt för att motverka könsstympning. UN Women arbetar bland annat med att förändra diskriminerande lagar samt med att tillhandahålla specialiserade tjänster för överlevande och med att stödja gräsrotsledda rörelser och aktivister som arbetar med frågan.

UN Women arbetar tillsammans med lokala samhällen för förändring av traditioner med kvinnlig könsstympning.

Ett exempel är i Somalia, det lans som har den högsta förekomsten av kvinnlig könsstympning, 98 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år. I samarbete mellan UN Women och lokala gräsrotsorganisationer engageras äldre, religiösa ledare, kvinnor, män och ungdomar i Somalia för att gemensamt förespråka ett stopp av kvinnlig könsstympning och andra former av könsbaserat våld. Detta inkluderar aktiviteter som uppmärksammar sociala normer och attityder.

Ett annat stöd genom FN:s “Spotlight initiative” bidrar till organisationen Uganda Law Society (ULS). Christine Awori är chef för rättshjälp där och bedriver mediaupplysning och kampanjer. Organisationen arbetar i Amudat-distriktet i nordöstra Uganda, bland annat med mobila rättshjälpskliniker för kvinnor och flickor som riskerar att bli könsstympade. Christine förklarar vidare att de uppmuntrar flickor och kvinnor att avvisa användningen av kvinnlig könsstympning och att rapportera dem som utför det till myndigheterna. ULS insatser inkluderar också utbildning av jurister i frågorna. Att arbeta på samhällsnivå, med förövare, föräldrar och flickor i riskzonen, tillsammans med överlevande, har visat positiva resultat, berättar Christine.

Med stödet “Spotlight Initiative” har lokala ledare i Liberia kunnat stärka övervakningen av bushskolorna som är den plats där kvinnlig könsstympning utförs. Kontinuerlig övervakning har visat sig vara en hållbar och motståndskraftig metod i arbetet mot kvinnlig könsstympning. Med utbildning inom lokalsamhällen har budskap kunnat spridas om varför förebyggandet av kvinnlig könsstympning behövs.

I norra Tanzania har den lokala ledaren Girihuida Gegasa Shulumbu med stöd av UN Women-projektet “Tokomeza Ukeketaji” arbetat för att eliminera könsstympning. I sin roll som traditionell ledare kunde han använda sitt inflytande för att förändra sociala normer och praxis som skadar andra, framförallt flickor och kvinnor. Han förklarar att han arbetat med andra män för att förespråka alternativa övergångsriter istället för könsstympning. Girihuida Gegasa Shulumbu är fortsatt engagerad i arbetet mot könsstympning och har räddat mer än 1 500 flickor mellan 9–19 år från detta övergrepp.

Enligt FNs rapport “Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation: Report of the Secretary-General” (2022) finns alltfler exempel på framgångsrika insatser för att avskaffa kvinnlig könsstympning. Dessa inkluderar utbildning i hälsofrågor samt dialoger med föräldrar och religiösa ledare. Även opinionsbildning och arbete med medvetandegörande är viktiga metoder, liksom att arbete med stärkt lagstiftning och förebyggande insatser. Vårdpersonal identifieras som viktiga förändringsagenter. FN rapporterar också att sju av tio kvinnor i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra. Stödet för avskaffandet är särskild starkt bland unga kvinnor.

Globalt har 84 länder nationell lagstiftning som antingen specifikt förbjuder kvinnlig könsstympning eller tillåter lagföring av kvinnlig könsstympning genom andra lagar, såsom strafflagar, lagar om skydd för barn, lagar om våld mot kvinnor eller lagar om våld i hemmet.

De framsteg som gjort för att motverka kvinnlig könsstympning riskerar att motverkas av den pandemi som världen levt under de senaste åren. Det har varit svårare För UN Women och andra organisationer att nå ut med förebyggande program mot könsstympning och andra skadliga metoder.

Därför är det nu viktigt att UN Women och andra organisationer kan fortsätta att stärka sitt arbete mot könsstympning.

Vi behöver dig!

Du kan vara med och bidra till UN Women’s arbete med att stärka flickors och kvinnors rättigheter till sina egna kroppar, val och liv. Detta gör du genom att bli månadsgivare, swisha en gåva till 900 29 32, eller engagera dig i dessa frågor.