« Tillbaka till nyheter

Afghanistan – ett land i könsapartheid

Publiceringsdatum: 5 apr 2023

Den eskalering av restriktiva policyer som talibanerna har infört mot kvinnor och flickor i Afghanistan kan nu beaktas som en könsapartheid. Kvinnor är förbjudna att jobba utanför hemmet. Kvinnor måste ha en manlig ledsagare om de ska resa 78 kilometer eller längre och kvinnor är tvungna att täcka sina ansikten på offentliga platser. Unga kvinnor har inte tillträde till universitet eller gymnasiet. Förtrycket mot kvinnor och flickor är omänskligt och hänsynslöst och skulle kunna vara ett brott mot mänskligheten enligt FN-experter.

Efter att talibanerna tog över i Afghanistan har kvinnors och flickors rättigheter begränsats drastiskt. Afghanska kvinnor är exkluderade från offentliga platser, deras tillgång till utbildning, sjukvård, arbete och humanitär assistans har begränsats. Dessutom beräknas Afghanistan vara ett av de länder där kvinnor utsätts för mest våld i världen. Afghanistan rankas efter talibanernas övertag lägst på listan Global Gender Gap Index.

I december 2022 satte talibanstyret in nya begränsningar som ytterligare har förstärkt de regressiva könsnormerna och den diskriminering mot kvinnor och flickor som pågår i Afghanistan. Många afghanska kvinnor har på grund av dessa förändringar blivit rädda för att vistas i sociala sammanhang och känner sig som en börda för sina familjer då de får minskat självförtroende och stolthet.

…det enda sättet att gå vidare i arbetet för kvinnors rättigheter är att upphäva förbuden

Talibanerna har förbjudit kvinnor att arbeta inom civilsamhälles- och humanitära organisationer. Detta har lett till att 94% av nationella organisationers arbete har behövt pausas eller avbrytas helt. Detta märktes av då många familjer på grund av detta inte kunde nås eller få hjälp av sjukvården. Därför infördes några undantag när det kom till kvinnors rätt att jobba inom hälsa-och sjukvård, dock med begränsningar. Aktivitet inom utbildningssektorn samt säkerhetssektorn är det som drabbats mest, detta innefattar skydd av barn samt arbete mot könsrelaterat våld. Då humanitärt arbete begränsats innebär detta sämre distribution av mat och medicin samt sämre tillgång till reproduktiv- och mödrahälsa samt psykosocialt stöd etc. Många kvinnor stannar nu helt i hemmen vilket leder till ökad isolering som kan leda till ökad psykisk ohälsa samt risker för ökat våld i nära relation. Sociala normer begränsar den hjälp som män kan bidra med till kvinnor. Därför behövs ytterligare stärkt stöd av kvinnor, för kvinnor. Konsekvenserna av de nya förbuden innebär också ekonomiska utmaningar för många familjer i landet många kvinnor som jobbar inom en organisation har varit huvudförsörjaren i familjen.

FN:s säkerhetsråd antog i mars enhälligt säkerhetsrådets resolution som förlänger UNAMAs (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) mandat till den 17 mars 2024. Rådet betonade också den avgörande betydelsen av en fortsatt närvaro av UNAMA och andra FN-organ i Afghanistan. Vidare antog säkerhetsrådet också en andra resolution som kräver en integrerad och oberoende bedömning med framåtblickande rekommendationer för en ”integrerad och sammanhängande strategi” för att ta itu med Afghanistans utmaningar.

Foto: United Nations Photo

Högsta delegationen inom FN uppmanar att insatser ska intensifieras för att de ska kunna reflektera hur brådskande krisen är för afghanska kvinnor och flickor. UN Women är engagerade i Afghanistan med att ge livsviktig hjälp till kvinnor och flickor samt med att förebygga och bemöta våld mot kvinnor. UN Women arbetar också på plats för att ge kvinnorättsaktivister skydd och resurser samt för att se till att afghanska kvinnors röster amplifieras och får höras. UN Women uppmanar talibanstyret att ge kvinnor full rätt till återgång till arbete, inte minst som en nyckel till att omvandla Afghanistans ekonomi och lyfta landet ur fattigdom. Efter talibanernas förbud mot kvinnors arbete inom civilsamhälles- och humanitära organisationer har UN Women använt sig av sina kvinnonätverk för att stödja och nå ut till kvinnor och flickor i Afghanistan samt har med hjälp av kvinnliga afghanska ledare bland annat kunnat fortsätta stödja nationella kvinnoorganisationer. Dessutom övervakar och rapporterar UN Women kontinuerligt om den påverkan som förbuden har haft och förmedlar detta till internationella samfundet.

Genom sitt påverkansarbete amplifierar UN Women afghanska kvinnors röster och uppmanar till ett upphävande av förbuden. UN Women förmedlar också kvinnors röster från marken så att detta blir underlag för det arbete som utförs av det internationella och humanitära samfundet. Utöver detta har UN Women direktkontakt med Afghanistans utrikesdepartement för att uppmana till ett upphävande av förbuden och återigen tillåta kvinnor att arbeta inom civilsamhälles- och humanitära organisationer.

Varje dag förespråkar UN Women att återställa och skydda kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan och att skapa utrymmen där afghanska kvinnor själva kan förespråka sin rätt att leva fria och jämlika liv. UN Women investerar i kvinnoledda civilsamhällesorganisationer för att stödja återuppbyggnaden av kvinnorörelsen. Kvinnorörelsen är nyckelmotorn som driver framsteg och ansvarsutkrävande för kvinnors rättigheter och jämställdhet – inte bara i Afghanistan utan överallt i världen.

Stöd oss i vårt arbete för alla kvinnor och flickor i Afghanistan. SWISHA till 900 29 32 och märk din gåva med Afghanistan, eller bli månadsgivare här.

Foto: United Nations Photo