Styrning och nationell planering

Inom länders nationella planer, policys, institutioner och budgetar omsätter regeringar sina åtaganden gentemot kvinnor i konkreta steg mot jämställdhet.
Alltför ofta bortser de dock från åtgärder för att säkerställa att den offentliga sektorn svarar på kvinnors behov och prioriteringar.

Tittar man på dessa dimensioner av styrning (nationella planer, policys, institutioner och budgetar) ur ett jämställdhetsperspektiv kan man konstatera att de inte är könsneutrala, vilket är den konventionella uppfattningen.
Detta möjliggör en omfattande bedömning av skillnaderna mellan könen och gör att vi kan identifiera åtgärder för att komma till bukt med problemen. Reformer för att främja jämställdhet måste backas upp av tillräckliga resurser och finansiering, och de behöver systematiskt övervakas för att se till att könsdiskrimineringen faktiskt minskar.

Vad gör UN Women?

UN Women arbetar med olika aspekter av styrning, på de områden där det går att snabbast påskynda utvecklingen mot jämställdhet. UN Women stöttar länder i att sammankoppla nationella utvecklingsstrategier med deras strategier för jämställdhet. För att genomföra reformer inom offentliga institutioner stöttar UN Women exempelvis projekt för att höja kompetensen hos tjänstemän och hjälper till att ta fram metoder för att följa upp utvecklingen.

UN Women verkar för att länders finansiering av jämställdhetsarbete ska vara transparent och tillräcklig. Budgetar bör vara jämställdhetsintegrerade och kanalisera tillräckliga resurser mot både kvinnor och män. UN Women samarbetar även med olika förespråkare för jämställdhet i syfte att hjälpa dem och stärka deras möjligheter att påverka offentligt beslutsfattande, samt hålla regering ansvariga.

UN Womens breda utbud av partners inkluderar ekonomi, kommuner, parlamentariker, nationella kvinnoorganisationer, grupper i civilsamhället och akademiska organisationer. UN Women når också ut till biståndsgivare för att hjälpa dem styra sin politik och sina samordningsmekanismer mot att uppnå jämställdhet.

Läs UN Womens broschyr på engelska “In brief: Gender Equality: A Governance Matter”.

Foto: UN Women/Assane Gueye
Foto: UN Women/Assane Gueye
  • År 2013 stödde UN Women 65 länder i att stärka sina prioriteringar för jämställdhet i deras nationella, sektoriella och lokala utvecklingsplaner och budgetar. I 24 länder införlivas prioriteringar och budget för jämställdhet och kvinnors egenmakt i de nationella planerna. Källa: UN Women, 2014, Report of the Under-Secretary-General/Executive Director on the progress made in implementing the Strategic Plan, 2011–2013 for the year 2013, s. 26. 
  • Resurser på nationell nivå som öronmärks för att ta itu jämställdhet, är generellt sett få världen över. År 2013 rapporterade 13 undersökta länder att mindre än 0,4 procent av den totala budgeten anslogs till ministerier eller organ som arbetar med och för kvinnors egenmakt. Källa: Government Spending Watch, 2013, GSW Report 2013, s. 31.
  • Endast 2 procent av det bilaterala biståndet 2013 som gick till att öka kvinnors ekonomiska egenmakt hade jämställdhet som huvudsyfte. Källa: Organisation for Economic Co-operation and Development – Development Assistance Committee (OECD-DAC), 2015, From commitment to action: Financing gender equality and women’s rights in the implementation of the Sustainable Development Goals, s.2. 
  • Majoriteten av kvinnoorganisationers budgetar är mycket små. En global undersökning av 1119 kvinnoorganisationer från 140 länder (2011) visar att den sammanlagda inkomsten av 740 kvinnoorganisationer i 2010 endast var 106 miljoner amerikanska dollar, med en medianinkomst på USD 20.000. Detta belopp är en bråkdel av budgeten för många enskilda internationella ideella organisationer. Källa: Association for Women’s Rights in Development (AWID), 2013, Watering the leaves, starving the roots, s. 16-17.
  • Andelen kvinnoorganisationer som får flerårig finansiering har minskat från 42 procent 2008 till 21 procent 2010. En oroande trend visar att fler organisationer tvingas förlita sig på engångsbidrag utan förutsägbarhet och garanti för framtida finansiering. Källa: Association for Women’s Rights in Development (AWID), 2013, Watering the leaves, starving the roots, s. 123.

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.