Arabstaterna/Nordafrikanska regionen

UN Women stöder program i Arabstaterna/Nordafrika genom sitt regionkontor i Kairo samt ett antal lands- och sambandskontor (multi-country offices). Ett fokusområde syftar till att bredda omfattningen av kvinnors medborgarskap, ledarskap och politiskt deltagande, i synnerhet i övergångsländer. Detta är nödvändigt för att se till att övergångarna är allomfattande och demokratiska och svarar på de behov och prioriteringar som kvinnor och flickor har. UN Womens intensifierade stöd i området inbegriper att främja en inkluderande nationell dialog om viktiga övergångsfrågor, stötta utvecklingen av konsensus kring olika prioriteringar, och att driva frågan om jämställd politik. UN Women bidrar till att stärka kvinnonätverk och deras möjligheter till påverkan i nära samarbete med nationella kvinnogrupper och övergångsregeringar.

UN Women stöttar insatser som verkar för att nationella planer och budgetar inkluderar jämställdhetsåtaganden och ser detta som en del av en bredare drivkraft för reformer inom alla arabstaterna och för att institutionalisera jämlikhet i styrelseformer.

Det låga värdet på kvinnors sysselsättning och de ekonomiska orsakerna bakom upproren och fortsatta oroligheter inom den nordafrikanska regionen, innebär att ekonomisk egenmakt är av särskild betydelse. UN Women samarbetar med nationella parter och det civila samhället för att främja politik och program som stärker kvinnors ekonomiska möjligheter. Stödet har sin grund i insikten om att den ekonomiska egenmakten bidrar till ompositioneringen av kvinnor i deras hushåll och i samhällena.

Tillsammans med lokala och nationella statliga organ, andra FN-organisationer och grupper i det civila samhället, understödjer UN Women olika metoder för att stoppa våldet mot kvinnor. Dessa inkluderar att anta nationella policyramar, reformera lagar som diskriminerar kvinnor, inrättande av heltäckande tjänster för förebyggande och skydd, samt att öka medvetenheten om strategier för att bekämpa våld.

Läs mer på regionkontorets hemsida.