Fred och säkerhet

Krig, konflikter och katastrofer leder till förödande konsekvenser, inklusive ökade klyftor mellan kvinnor och män. Kvinnor har ofta sämre möjligheter att skydda sig själva, och tillsammans med barn utgör de ofta majoriteten av flyktingar. Risken att utsättas för fysiskt och sexuellt våld ökar för kvinnor och flickor i samband med att katastrofer och kriser bryter ut eftersom sexuellt våld används taktiskt i krig och riktas specifikt mot kvinnor.  

Trots att kvinnor har lett fredsrörelser och ofta leder återhämtningsarbetet i samhällena efter konflikter, saknas de nästan helt och hållet vid fredsförhandlingarna. Utestängning från återuppbyggnadsarbete begränsar kvinnors möjligheter att återhämta sig,
att få upprättelse för brott mot de mänskliga rättigheterna, och att delta i utformningen av reformerade lagar och offentliga institutioner.

Vad gör UN Women?

Det internationella samfundet har insett att kvinnors deltagande är avgörande för att uppnå och upprätthålla fred. Kvinnor är beprövade förändringsagenter och borde få möjligheten att göra ännu mer. År 2000 antog FNs säkerhetsråd den historiska resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325 on women, peace and security). Den efterlyser kvinnors deltagande i fredsbyggande, att kvinnor ska skyddas från kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och att de ska få möjlighet till upprättelse och tjänster för att avskaffa diskriminering. Andra viktiga referenspunkter är de 6  förstärkande resolutionerna: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), och 2122 (2013), samt Pekingplattformen och Kvinnokonventionen.

Runt om i världen arbetar UN Women för att öka kvinnors deltagande och inflytande i beslutsfattandet med syftet att förebygga och lösa konflikter. UN Women stöder kvinnors engagemang inom alla aspekter av fredsbyggande, mot mer inkluderande och jämlika samhällen som kan sätta stopp för könsdiskriminering, samt lösa konflikter utan våld.

UN Womens program främjar fredskoalitioner med kvinnor och förbereder dem inför fredsprocesser. UN Women når ut till fredsbevarare för att upptäcka och stoppa konfliktrelaterat sexuellt våld. Andra initiativ stöttar rättsväsende och andra institutioner som skyddar kvinnor och flickor från våld och diskriminering. UN Women förespråkar att offentliga tjänster ska vara lyhörda för kvinnors behov, att kvinnor ska få större tillgång till ekonomiska möjligheter, samt att kvinnor ska delta i alla former av offentliga beslutsfattanden, nationellt och lokalt.

Krigens offer är i första hand kvinnor och flickor, som förutom krigets direkta effekter utsätts för våldtäkt, sexuellt slaveri, framtvingad prostitution, stympning, graviditet och påtvingad sterilitet. Att använda sexuellt våld är en krigsstrategi. En strategi som kunnat fortgå ostraffat och syftar till att bryta sönder samhällen. UN Women arbetar världen över på olika sätt för att motverka det sexuella våldet i konflikter och krig bl a genom stöd till nationella handlingsplaner mot det sexuella våldet som nu finns i över 80 länder. UN Women stödjer forskning och teknisk support, arbetar med resolutioner i FNs säkerhetsråd och med skickliga experter på området. Insamling bedrivs för direkt omgående stöd och humanitär hjälp, i länder som Kongo, Jemen och Syrien.  

Läs UN Womens broschyr på engelska “In brief: Peace and Security”.

Foto: UN Women/Christopher Herwig
  • Av 585 fredsavtal från 1990 till 2010 var det bara 92 som innehöll referenser till kvinnor. Källa: Bell, Christine and C. O’Rourke, 2010, “Peace Agreements or Pieces of Paper? The Impact of UNSC Resolution 1325 on Peace Processes and their Agreements,” International and Comparative Law Quarterly, p. 59.
  • År 2013 däremot innehöll mer än hälften av alla signerade fredsavtal referenser till kvinnor, fred och säkerhet. Källa: UN Report of the Secretary-General on women and peace and security, 24 September 2014, S/2014/693. p. 12.
  • Från 1992 till 2011 var färre än 4 procent av undertecknarna till fredsavtal och färre än 10 procent av förhandlarna vid fredsförhandlingar, kvinnor. Källa: UN Women, 2012, “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence” in UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security p. 2-3.
  • Kvinnor leder endast 19 procent av FNs alla fältuppdrag. Källa: UN Report of the Secretary-General on women and peace and security, 24 September 2014, S/2014/693. p. 15.
  • Sedan år 2000 har kvinnor i genomsnitt utgjort 25 procent av kommissionärerna i så kallade ”truth and reconciliation commisions” (ungefär ”kommittéer för sanning och försoning”. Källa: UN Women, 2012, Tracking Implementation of Resolution 1325, page 19 in UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security.
  • 97 procent av militära fredsbevarare och 90 procent av personal inom polis är män. Källa: UN Womens kalkyleringar baserat på statistik i enskilda länder från DPKO, DPA, och DFS i mars 2014. Citerat i SG report S/2014/693. p. 18.
  • Under 2013 betalades endast 22 procent av medlen från kontantbidrag inom de första återhämtningsprogrammen ut direkt till kvinnor. Källa: UN Report of the Secretary-General on women and peace and security, 24 September 2014, S/2014/693. s. 23.

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.