Fred och säkerhet

Konflikter får förödande konsekvenser, bland annat i form av ökade klyftor mellan kvinnor och män. Kvinnor har ofta inte samma möjligheter att skydda sig själva, och tillsammans med barn utgör de ofta majoriteten av flyktingar. Sexuellt våld används taktiskt i krig och riktas specifikt mot kvinnor. Trots att kvinnor har lett fredsrörelser och ofta leder återhämtningsarbetet i samhällena efter konflikter, saknas de nästan helt och hållet vid fredsförhandlingarna. Utestängning från återuppbyggnadsarbete begränsar kvinnors möjligheter att återhämta sig, att få upprättelse för brott mot de mänskliga rättigheterna, och att delta i utformningen av reformerade lagar och offentliga institutioner.

Det internationella samfundet har insett att kvinnors deltagande är avgörande för att uppnå och upprätthålla fred. Kvinnor är beprövade förändringsagenter och borde få möjligheten att göra ännu mer. År 2000 antog FNs säkerhetsråd den historiska resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325 on women, peace and security). Den efterlyser kvinnors deltagande i fredsbyggande, att kvinnor ska skyddas från kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och att de ska få möjlighet till upprättelse och tjänster för att avskaffa diskriminering.

Fakta

  • Av 585 fredsavtal från 1990 till 2010 var det bara 92 som innehöll referenser till kvinnor. Källa: Bell, Christine and C. O’Rourke, 2010, “Peace Agreements or Pieces of Paper? The Impact of UNSC Resolution 1325 on Peace Processes and their Agreements,” International and Comparative Law Quarterly, p. 59.
  • År 2013 däremot innehöll mer än hälften av alla signerade fredsavtal referenser till kvinnor, fred och säkerhet. Källa: UN Report of the Secretary-General on women and peace and security, 24 September 2014, S/2014/693. p. 12.
  • Från 1992 till 2011 var färre än 4 procent av undertecknarna till fredsavtal och färre än 10 procent av förhandlarna vid fredsförhandlingar, kvinnor. Källa: UN Women, 2012, “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence” in UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security p. 2-3.
  • Kvinnor leder endast 19 procent av FNs alla fältuppdrag. Källa: UN Report of the Secretary-General on women and peace and security, 24 September 2014, S/2014/693. p. 15.
  • Sedan år 2000 har kvinnor i genomsnitt utgjort 25 procent av kommissionärerna i så kallade ”truth and reconciliation commisions” (ungefär ”kommittéer för sanning och försoning”. Källa: UN Women, 2012, Tracking Implementation of Resolution 1325, page 19 in UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security.
  • 97 procent av militära fredsbevarare och 90 procent av personal inom polis är män. Källa: UN Womens kalkyleringar baserat på statistik i enskilda länder från DPKO, DPA, och DFS i mars 2014. Citerat i SG report S/2014/693. p. 18.
  • Under 2013 betalades endast 22 procent av medlen från kontantbidrag inom de första återhämtningsprogrammen ut direkt till kvinnor. Källa: UN Report of the Secretary-General on women and peace and security, 24 September 2014, S/2014/693. s. 23.

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.

Vad gör UN Women?

UN Womens program för kvinnor, fred och säkerhet vägleds av en rad internationella åtaganden för kvinnors rättigheter. Bland dessa återfinns FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325 on women, peace and security), samt 6 förstärkande resolutioner: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), och 2122 (2013). Andra viktiga referenspunkter är Pekingplattformen och Kvinnokonventionen.

Runt om i världen arbetar UN Women för att öka kvinnors deltagande och inflytande i beslutsfattandet med syftet att förebygga och lösa konflikter. UN Women stöder kvinnors engagemang inom alla aspekter av fredsbyggande, mot mer inkluderande och jämlika samhällen som kan sätta stopp för könsdiskriminering, samt lösa konflikter utan våld.

UN Womens program främjar fredskoalitioner med kvinnor och förbereder dem inför fredsprocesser. UN Women når ut till fredsbevarare för att upptäcka och stoppa konfliktrelaterat sexuellt våld. Andra initiativ stöttar rättsväsende och andra institutioner som skyddar kvinnor och flickor från våld och diskriminering. UN Women förespråkar att offentliga tjänster ska vara lyhörda för kvinnors behov, att kvinnor ska få större tillgång till ekonomiska möjligheter, samt att kvinnor ska delta i alla former av offentliga beslutsfattanden, nationellt och lokalt.

Läs UN Womens broschyr på engelska “In brief: Peace and Security”.