Ekonomisk egenmakt

När en kvinnas ekonomiska egenmakt stärks, gynnas hela samhället.
Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt innebär att bereda väg för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en inkluderande ekonomisk tillväxt.
Förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor är det mest effektiva sättet att minska hunger och fattigdom. Samtidigt drabbas kvinnor fortfarande oproportionerligt av fattigdom, diskriminering och exploatering.
På grund av könsdiskriminering återfinns kvinnor ofta i osäkra låglönejobb och utgör en mycket liten minoritet inom ledande positioner. Könsdiskriminering begränsar även kvinnors möjligheter till ekonomiska tillgångar som mark och lån.
Dessutom, på grund av att de utför merparten av hemarbetet, har kvinnor ofta lite tid över för att tillvarata ekonomiska möjligheter.

Vad gör UN Women?

Många internationella åtaganden stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt, däribland PekingplattformenKvinnokonventionen, och en rad konventioner från Internationella arbetsorganisationen (ILO) om jämställdhet. UN Women stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt i linje med dessa konventioner och den växande mängd bevis som visar att jämställdhet i hög grad bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Tillsammans med UN Womens partners genomförs program (programmes on economic empowerment) som ökar kvinnors förmåga att säkra anständiga jobb, ackumulera tillgångar, samt påverka institutioner och offentlig politik som är kopplade till tillväxt och utveckling. Ett viktigt fokusområde innefattar stöd för att mäta kvinnors obetalda omsorgsarbete, samt att vidta åtgärder så att kvinnor och män kan lättare kombinera omsorgsarbetet med förvärvsarbete.

I alla UN Womens program för ökad ekonomisk egenmakt når man ut till de kvinnor som har störst behov, ofta genom att engagera gräsrots- och civilsamhällesorganisationer. Särskilt marginaliserade grupper innefattar kvinnor på landsbygden, hushållsarbetare, vissa migranter och lågutbildade kvinnor. UN Womens mål är högre inkomster, bättre tillgång till och kontroll över resurser och större säkerhet, inklusive skydd mot våld.

Läs UN Womens broschyr på engelska “In brief: Economic Empowerment of Women”.

Läs också broschyren om UN Womens initiativ “Empower Women” på engelska “In brief: Economic Empowerment: the Movement Women’s Empowerment”.

Ekonomisk egenmakt
Foto: UN Women/Ryan Brown
  • När fler kvinnor arbetar växer ekonomier. En ökning av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden – eller en minskning av gapet mellan kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden – resulterar i en snabbare ekonomisk tillväxt. Källa: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012.
  • Bevis från en rad olika länder visar att om andelen av hushållens inkomster som styrs av kvinnor ökar, antingen genom egna inkomster eller genom kontantöverföringar, påverkas utgifterna på ett sätt som gynnar barn. Källa: The World Bank, 2012, World Development Report: Gender Equality and Development, p. 5.
  • En studie med hjälp av data från 219 länder fann att för varje extra år som kvinnor i fertil ålder utbildas har barnadödligheten minskat med 9,5 procent mellan 1970-2009. Källa: E. Gakidou, et al., 2010, “Increased Educational Attainment and its Effect on Child Mortality in 175 Countries between 1970 and 2009: A Systematic Analysis,” The Lancet, 376(9745), p. 969.
  • Globalt sett har kvinnor lägre lön än män. Kvinnor i de flesta länder tjänar i genomsnitt endast 60 till 75 procent av männens löner. Källa: World Bank Gender Data Portal
  • Kvinnor bär oproportionerligt ansvar för obetalt omsorgsarbete. Kvinnor ägnar i snitt 1 till 3 timmar mer per dag åt hushållsarbete än män. Källa: World Bank, World Development Report 2012. p. 80.
  • Könsdiskriminerande lagar påverkar både rikare och fattigare ekonomier, och de påverkar kvinnor i alla regioner. Nästan 90 procent av 143 studerade ekonomier har åtminstone en juridisk aspekt som begränsar kvinnors ekonomiska möjligheter. Utav dessa hade 79 länder lagar som reglerar vilken typ av arbete som kvinnor kan utföra. Vidare har män i 15 länder rätt att bestämma över vilka jobb deras fruar skall utföra. Källa: World Bank 2014. Women, Business and Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality. p. 8.

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.

Kvinnors ekonomiska egenmakt i Sverige

I Sverige har flickor bättre studieresultat än pojkar och får ut mer studielån. Flickor studerar längre och får högre studieresultat, men också en större total studieskuld. Kvinnor tar ut fler sjukdagar och VAB-dagar än män, kanske för att de oftare har vårdnad för barn som ensamstående. Därför får kvinnor en pension som i genomsnitt utgör 67 procent av männens.

Strukturella löneskillnader är väldokumenterade. Störst är lönegapet inom akademiska yrken och inom chefsområdet. Ensamföräldrar är ofta kvinnor som har det extra svårt.

I många andra delar av världen har kvinnor ännu svårare att hävda sig på arbetsmarknaden och att skaffa sig en egen inkomst. Utbildningssystem, familjetraditioner och lagstiftning motverkar flickors och kvinnors möjligheter att få välbetalda jobb, äga mark och företag eller att få jobb över huvud taget. I många länder har kvinnor små möjligheter att vara politiskt engagerade.

UN Women nationell kommitté Sverige stödjer UN Womens arbete att ändra på detta. UN Women nationell kommitté Sverige sprider information om hur diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden ska avskaffas. Vi samarbetar med och uppmuntrar företag som själva försöker skapa en jämnare könsfördelning bland de anställda och i sina styrelser. Vidare bidrar vi till UN Womens arbete i fattigare länder för att förbättra skolutbildning för flickor, få till stånd en attitydförändring hos politiker och familjer, öka kvinnors deltagande i ekonomisk och politisk verksamhet samt utbilda i kvinnligt ledarskap.

Kvinnokonventionen ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller anställning, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Regeringar ska också främja barnomsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med yrkesansvar. Kvinnor ska på lika villkor som män få möjlighet att delta i landets politiska och offentliga liv genom att bland annat vara valbara och ha rösträtt. Kvinnokonventionen pekar på möjligheten att använda kvotering och positiv särbehandling tillfälligt för att påskynda faktisk jämställdhet.