Ekonomisk egenmakt

Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt innebär att bereda väg för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en inkluderande ekonomisk tillväxt. Kvinnor bidrar enormt till ekonomin, såväl i företag som inom jordbruk, som entreprenörer, anställda, eller genom oavlönat arbete i hemmet.

Samtidigt drabbas kvinnor fortfarande oproportionerligt av fattigdom, diskriminering och exploatering. På grund av könsdiskriminering återfinns kvinnor ofta i osäkra låglönejobb och utgör en liten minoritet inom ledande befattningar. Könsdiskriminering begränsar tillgången till ekonomiska tillgångar som mark och lån. Det begränsar kvinnors möjligheter att delta i utformningen av ekonomisk och social politik. Dessutom, på grund av att de utför merparten av hemarbetet, har kvinnor ofta lite tid till övers för att fullfölja ekonomiska möjligheter.

Fakta

  • När fler kvinnor arbetar växer ekonomier. En ökning av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden – eller en minskning av gapet mellan kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden – resulterar i en snabbare ekonomisk tillväxt. Källa: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012.
  • Bevis från en rad olika länder visar att om andelen av hushållens inkomster som styrs av kvinnor ökar, antingen genom egna inkomster eller genom kontantöverföringar, påverkas utgifterna på ett sätt som gynnar barn. Källa: The World Bank, 2012, World Development Report: Gender Equality and Development, p. 5.
  • En studie med hjälp av data från 219 länder fann att för varje extra år som kvinnor i fertil ålder utbildas har barnadödligheten minskat med 9,5 procent mellan 1970-2009. Källa: E. Gakidou, et al., 2010, “Increased Educational Attainment and its Effect on Child Mortality in 175 Countries between 1970 and 2009: A Systematic Analysis,” The Lancet, 376(9745), p. 969.
  • Globalt sett har kvinnor lägre lön än män. Kvinnor i de flesta länder tjänar i genomsnitt endast 60 till 75 procent av männens löner. Källa: World Bank Gender Data Portal
  • Kvinnor bär oproportionerligt ansvar för obetalt omsorgsarbete. Kvinnor ägnar i snitt 1 till 3 timmar mer per dag åt hushållsarbete än män. Källa: World Bank, World Development Report 2012. p. 80.
  • Könsdiskriminerande lagar påverkar både rikare och fattigare ekonomier, och de påverkar kvinnor i alla regioner. Nästan 90 procent av 143 studerade ekonomier har åtminstone en juridisk aspekt som begränsar kvinnors ekonomiska möjligheter. Utav dessa hade 79 länder lagar som reglerar vilken typ av arbete som kvinnor kan utföra. Vidare har män i 15 länder rätt att bestämma över vilka jobb deras fruar skall utföra. Källa: World Bank 2014. Women, Business and Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality. p. 8.

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.

Vad gör UN Women?

Många internationella åtaganden stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt, däribland PekingplattformenKvinnokonventionen, och en rad konventioner från Internationella arbetsorganisationen (ILO) om jämställdhet. UN Women stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt i linje med dessa konventioner och den växande mängd bevis som visar att jämställdhet i hög grad bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Tillsammans med UN Womens partners genomförs program (programmes on economic empowerment) som ökar kvinnors förmåga att säkra anständiga jobb, ackumulera tillgångar, samt påverka institutioner och offentlig politik som är kopplade till tillväxt och utveckling. Ett viktigt fokusområde innefattar stöd för att mäta kvinnors obetalda omsorgsarbete, samt att vidta åtgärder så att kvinnor och män kan lättare kombinera omsorgsarbetet med förvärvsarbete.

I alla UN Womens program för ökad ekonomisk egenmakt når man ut till de kvinnor som har störst behov, ofta genom att engagera gräsrots- och civilsamhällesorganisationer. Särskilt marginaliserade grupper innefattar kvinnor på landsbygden, hushållsarbetare, vissa migranter och lågutbildade kvinnor. UN Womens mål är högre inkomster, bättre tillgång till och kontroll över resurser och större säkerhet, inklusive skydd mot våld.

Läs UN Womens broschyr på engelska “In brief: Economic Empowerment of Women”.

Läs också broschyren om UN Womens initiativ “Empower Women” på engelska “In brief: Economic Empowerment: the Movement Women’s Empowerment”.