Asien och Stillahavsområdet

UN Women har en lång historia av stöd till regeringar och kvinnorörelser i Asien och Stillahavsområdet genom sitt regionkontor i Bangkok och flertalet lands- och sambandskontor (multi-country offices). UN Women förespråkar att rikta in de rättsliga ramarna och valprocesserna på målet att öka kvinnors deltagande i politiskt och andra former av beslutsfattande. Vidare förespråkas åtgärder för lagstiftningsreformer för att stoppa våld mot kvinnor och flickor, även på marknader och i städer, och UN Women hjälper till att utvidga tjänster till överlevande samt säkerställer tillämpningen av effektiva befintliga lagar.

UN Womens program för ökad ekonomisk egenmakt eftersträvar mer säkerhet för marginaliserade grupper av kvinnor. Detta omfattar hemarbetare, migranter, kvinnor på landsbygden, informella marknadsförsäljare och kvinnor utsatta för klimatförändringar och naturkatastrofer. UN Women har ett regionalt initiativ för gästarbetare som betonar tillgången till rättslig prövning, hanteringen av skillnaderna för män och kvinnor i migrationsfrågor, och tillämpningen av internationella normer kring skyddandet av kvinnliga migranter oavsett vilken typ av jobb de utför.

Andra program i Asien och Stillahavsområdet innebär samarbete med kvinnor och stöd i deras engagemang inom freds- och återuppbyggnadsinsatser, samt att verka för bestämmelser om jämlikhet för att mildra och hantera naturkatastrofer. För att stärka jämställdhetsintegrerad budgetering och samhällsplanering följer UN Women upp hur budget och politiska beslut påverkar kvinnor respektive män.

Läs mer på regionkontorets hemsida.