Agenda 2030 och SDGs

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny global utvecklingsagenda på FN-toppmötet i New York – Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) för alla jordens människor och för vår planet. Dessa ersätter de åtta Millenniemålen från år 2000. Medan Millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder går de nya globala målen för hållbar utveckling längre än så. Målen är universella – de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.

Arbetet med att ta fram de nya målen har pågått i flera år och Agenda 2030 är den första utvecklingsagendan som förhandlats fram av samtliga FN:s medlemsstater. Arbetet har inkluderat medverkan från civilsamhället på ett sätt som aldrig tidigare skett. De nya målen är minst sagt ambitiösa med 169 delmål som syftar till att utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikhet och främja välstånd – samtidigt som miljön skyddas – till 2030. Det är var regerings ansvar att se till att målen nås i det egna landet, och utvecklingen ska ske i samarbete och samförstånd med frivilligorganisationer, näringsliv, forskare och lokala myndigheter. Uppföljningen av arbetet görs nationellt, exempelvis i Sverige, regionalt, exempelvis i EU, och globalt, exempelvis i FN.

UN Women har arbetat hårt för att utvecklingsagendan efter 2015 ska innehålla ett fristående mål som handlar om att uppnå jämlikhet mellan kvinnor och män, kvinnors rättigheter och kvinnors egenmakt – ett mål som är grundat i mänskliga rättigheter och utmanar ojämlika maktförhållanden. Utöver detta har UN Women förespråkat att samtliga prioriterade områden och mål i den nya agendan ska ta hänsyn till jämställdhet och innehålla tydliga mål och indikatorer för att mäta utvecklingen på jämställdhetsfronten. I den nya utvecklingsagendan återfinns Mål 5 – Uppnå jämställdhet och säkra kvinnors och flickors egenmakt.

SDG poster

Mål 5 – Jämställdhet

Arbete för jämställdhet och mot växande klyftor får stor prioritet i den nya agendan. Mål 5 är helt och hållet ägnat åt jämställdhet och att stärka kvinnors och flickors makt över sina egna liv. Att stärka kvinnor och främja jämställdhet är avgörande för att påskynda hållbar utveckling. Att avsluta alla former av diskriminering av kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan har även en multiplikatoreffekt inom alla andra utvecklingsområden.

Medan världen har gjort framsteg när det gäller jämställdhet och kvinnors egenmakt under de senaste 15 åren med Millenniemålen (inklusive lika tillgång till grundläggande utbildning mellan flickor och pojkar), diskrimineras kvinnor och flickor fortfarande och utsätts för våld i alla delar av världen. Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld.

 

Mål 5 innehåller nio delmål:

  • Stoppa alla former av diskriminering mot alla kvinnor och flickor överallt
  • Eliminera alla former av våld mot alla kvinnor och flickor inom den offentliga och den privata sfären, inklusive människohandel och sexuellt våld och andra typer av exploatering
  • Skadliga sedvänjor, såsom barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning ska upphöra
  • Erkänna och uppvärdera obetalt hem- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och sociala skyddsnät, samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen
  • Garantera kvinnors fullständiga och effektiva medverkan i, samt lika möjligheter för ledarskap på alla nivåer i, beslutsfattande inom det politiska, ekonomiska och offentliga livet
  • Garantera universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter som överenskommits i enlighet med handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling (Programme of Action of the International Conference on Population and Development, ICPD) och Pekingplattformen
  • Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, samt tillgång till ägande och kontroll över mark och andra former av egendom, finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning
  • Öka användningen av möjliggörande teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt
  • Anta och stärka en sund politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor på alla nivåer

 

För mer information om UN Womens arbete inför Agenda 2030 läs här hemsida.

För mer information om SDG och kvinnor, läs mer här.