Afrika

Genom de regionala kontoren i Dakar och Nairobi och ett antal lands- och sambandskontor (multi-country offices) genomför UN Women program som är anpassade till enskilda länder, i nära samarbete med regeringar, FN-systemet och det civila samhället. UN Womens strategier för att främja kvinnors deltagande i beslutsfattande innefattar bland annat engagemang med de nationella valsystemen och de politiska partierna för att säkerställa lika villkor för kvinnliga kandidater. UN Women hjälper kvinnliga politiker i att utveckla sina färdigheter genom att stödja utveckling i ledarskap.

Den ökande integreringen av jämställdhetsperspektivet i den nationella planeringen och budgeteringen sker till viss del tack vare strategier för att institutionalisera dessa processer, utbilda tjänstemän att utföra dem samt att stärka förmågan hos kvinnorörelser att verka för och övervaka dem.

UN Women breddar utrymmet för kvinnors deltagande i fredsprocesser genom att utbilda kvinnliga medlare och genom att betona vikten av jämställdhetsåtgärder i säkerhetspolicys och praxis. Arbete sker också för att förbättra viktiga tjänster för kvinnor i konflikt- och postkonfliktområden.

I strävan mot målet att få ett stopp på våld mot kvinnor och flickor efterlyser UN Women adekvat hjälp till alla överlevande och stöder implementering av framgångsrika modeller. UN Womens program hjälper också till med att stärka politik och lagar mot våld.

Trots att kvinnor är en källa till ekonomisk vitalitet över hela Afrika hindrar diskriminering deras möjligheter. UN Women stödjer viktiga politiska dialoger om anständigt arbete och social trygghet, särskilt för marginaliserade grupper.

Läs mer på regionkontorets hemsida.