« Tillbaka till nyheter

Kvinnors och flickors behov glöms ofta bort i krissituationer

Publiceringsdatum: 15 feb 2016

Flyktingströmmarna till Makedonien och Serbien ökade kraftigt under 2015. Länderna mottog närmare 10 000 flyktingar per dag varav cirka 42 procent var kvinnor och barn. UN Women gjorde en utvärdering i oktober och november 2015, med syfte att bättre förstå kvinnors specifika behov och utsatthet i en kris av denna magnitud och även hur dåvarande hjälpinsatser svarade mot detta. Under tre veckors tid genomfördes djupintervjuer med representanter från myndigheter, FN-organisationer, internationella och lokala frivilligorganisationer, samt även män och kvinnor på flykt.

Flyktingfamiljer drabbas ofta av psykosocial stress och trauma, splittring av familjen, risk för exploatering och könsbaserat våld. Faktorer som exempelvis kultur- och språkbarriärer samt att vissa migranter har för avsikt att ta sig igenom transitländer så fort som möjligt, med syfte att söka asyl i ett annat land, gör det särskilt utmanade för aktörerna att identifiera och ombesörja särskilt utsatta grupper.

Insatser som visat sig vara effektiva i stödet av kvinnor och flickor i Serbien och Makedonien är exempelvis utdelning av hygienartiklar och kläder för kvinnor, tillhandahållande av vård inom sexuell och reproduktiv hälsa samt husrum för kvinnor och spädbarn.

Trots flera effektiva insatser visar UN Womens utvärdering att arbetet för att möta kvinnors behov och sårbarhet i Serbien och Makedonien inte är tillräckligt. Det finns mycket att utveckla gällande beredskapsplaner, skyddskapacitet, information osv. UN Women planerar att, tillsammans med Oxfam, utföra målinriktade åtgärder för att bättre svara mot kvinnors och flickors utsatta situation.

Under kommande månader kommer UN Women att på olika sätt stötta organisationer och myndigheter på internationell och lokal nivå, exempelvis genom att förbättra samordningen organisationer emellan, för att kunna motsvara kvinnors och flickors behov på ett bättre sätt. UN Women kommer även att hjälpa till i upprättandet av ett regionalt nätverk av lokala icke-statliga organisationer från ursprungslandet, transitlandet och slutdestinationen med syfte att dela och samordna information, insatser och skydd.

Läs hela UN Womens artikel här.

Fotocredit: UN Women/Mirjana Nedeva