« Tillbaka till nyheter

Goda nyheter om EU och jämställdhet

Publiceringsdatum: 9 maj 2023

Mycket arbete återstår inom EU vad gäller jämställdhet. Men så här på EU-dagen 9 maj vill UN Women Sverige passa på att lyfta några positiva steg inom EU för jämställdhet.

Ett av de mest positiva stegen är att EU nu är nära anslutning till den så kallade Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av alla former av våld mot kvinnor och flickor. Istanbulkonventionen är det första rättsligt bindande internationella instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor på internationell nivå. Den fastställer en omfattande ram av rättsliga och politiska åtgärder för att förhindra sådant våld, stödja offren och straffa förövarna.

I tillägg har EU-kommissionen under 2022 – som en konsekvens av Covid-19-pandemin och de ökade fallen av våld i nära relationer – antagit ett förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Andra steg i EU:s jämställdhetsarbete:

  • Enligt EU:s fördrag ska jämställdhet säkras inom alla områden.
  • EU har lagstiftning/direktiv på flera områden, inte minst inom frågor om jämställdhet på arbetsplatsen. T.ex. har EU-kommissionen under 2021 föreslagit ett direktiv för bindande åtgärder för insyn i lönesättningen. Syftet är att stärka principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete, med hjälp av insyn i lönesättningen och olika efterlevnadsmekanismer.
  • 2011 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel.
  • År 2017 initierade UN Women och EU med flera det globala “Spotlight Initiative” med målet att eliminera våld mot kvinnor och flickor. Initiativet stödjer program mot våld i flera länder i olika regioner.
  • 2020 antogs kommissionens nya jämställdhetsstrategi för 2020–2025 med en ambitiös ram för jämställdhetsarbete i Europa och världen.
  • I enlighet med EU:s nya jämställdhetsplan (GAP) 2021–2025 ska jämställdhet ska prioriteras i alla EU:s utrikesrelationer. År 2025 ska 85% av nya EU-åtgärder bidra till detta. Viktiga områden i planen är att stoppa könsrelaterat våld; SRHR, kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter; kvinnors deltagande och ledarskap; samt agendan för kvinnor, fred och säkerhet.
  • Inom EU:s fleråriga budget för 2021–2027 läggs det ökad vikt vid jämställdhetsintegrering i EU-budgeten.