« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige står bakom brev till statssekreterare Diana Janse

Publiceringsdatum: 21 nov 2023

EU:s jämställdhetsarbete möter motstånd – därför behöver Sverige trycka på i rådet. UN Women Sverige tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer har ställt oss bakom CONCORD Sveriges brev till statssekreterare Diana Janse inför hennes möte med EU:s biståndsministrar.

Läs hela brevet nedan som skickades till statssekreterare Diana Janse, inför mötet med EU:s biståndsministrar den 21 november 2023.

Med anledning av biståndsministermötet den 21 november vill vi skicka med dig några av våra medlemsorganisationers rekommendationer att ta med in i diskussionerna. Vi har valt att fokusera våra rekommendationer på den första punkten på dagordningen, där EU-kommissionen förväntas ge uppdateringar om aktuella frågor.

EU:S S TREDJE HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET (GAP III) – GENOMFÖRANDERAPPORT
Med ett växande motstånd mot EU:s jämställdhetsarbete från vissa medlemsstater behöver Sverige agera ännu starkare för jämställdhet inom rådet, för att få till stånd rådsslutsatser om GAP III, eller åtminstone ordförandeskaps-slutsatser.

Ett effektivt genomförande av GAP III och integrering av jämställdhetsperspektivet i hela EU:s externa relationer kommer att kräva ett starkare engagemang, särskilt på högre nivå. Det är helt centralt att tillräckliga resurser avsätts för detta mål. Som framgår av genomföranderapporten står EU långt ifrån målet om att 5 procent av utvecklingsprojekt har jämställdhet som ett huvudmål. Därmed måste EU ta på sig ledartröjan, leva upp till sina egna åtaganden men också höja ambitionerna:

20 procent av alla nya EU projekt bör ha jämställdhet som huvudmål (gender marker 1). Team Europe initiatives (TEI) bör inkluderas i målet att ha 85% av alla EU-program med jämställdhet som huvudsyfte eller som ett tydligt och specifikt delmål. Detta skulle vara i enlighet med förordningen för NDICI (gender marker 2).

Det krävs ytterligare insatser för att genomföra ett verkligt transformativt, intersektionellt, dekoloniserat och rättighetsbaserat jämställdhetsarbete. Mer fokus bör läggas på att motarbeta diskriminerande och skadliga lagar, policies och normer, liksom kopplingarna mellan olika politikområden. Sverige bör ligga på för att EU, utöver stödet till ekonomisk egenmakt och arbete mot mäns våld mot kvinnor, tydligare stödjer och prata med en röst om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och HBTQI-rättigheter.

För att säkerställa en meningsfull, säker och inkluderande dialog med det civila samhällets organisationer måste EU-delegationerna få tillräckliga resurser och kapacitet. Dialogen måste inkludera lokala kvinnorättsorganisationer, SRHR-och HBTQI-organisationer och andra organisationer som företräder människor som utsätts för intersektionell diskriminering och som i sitt dagliga arbete möter hård opposition och motstånd – i synnerhet genom att finansiera deras kärnverksamhet.

EU:S BISTÅND TILL PALESTINA
CONCORD Sveriges medlemmar med arbete i konfliktområdet ser utvecklingsbiståndet som en nyckel för att nå det långsiktiga målet om en fredlig och rättvis lösning på konflikten där både israeler och palestinier kan leva i säkerhet, värdighet och frihet. Det långsiktiga biståndet är en central byggsten i EU:s strävan mot fred i regionen och motverka inflytandet av organisationer som Hamas. Det är inte bara en utvecklingsfråga, utan också en säkerhetspolitisk fråga.

UKRAINA-FACILITETEN
Vi uppmanar EU och Sverige att:

  • driva ett tydligt jämställdhetsperspektiv i Ukrainas återhämtning och återuppbyggnad för att säkerställa kvinnors politiska deltagande, kvinnors ekonomiska rättigheter och egenmakt samt stärka arbetet mot det genusbaserade våld som ökar i hela samhället.
  • bidra till att Ukraina blir en fredlig, inkluderande och stabil demokrati och inte ett land där kvinnors rättigheter försvagas, vilket ofta är fallet i postkonfliktländer, inklusive genom stöd till civilsamhällsorganisationer som arbetar med kvinnors rättigheter.
  • integrera intersektionella aspekter i återuppbyggnadsprocessen och inkludera organisationer som företräder människor som utsätts för diskriminering på flera grunder, såsom äldre människor, personer med funktionshinder och HBTQ-personer, på ett meningsfullt sätt, samt organisationer i olika delar av landet


RÅDSSLUTSATSERNA OM TEAM EUROPE
Team Europe-strategin är relevant om genomförandet inte sker på bekostnad av ett långsiktigt och meningsfullt engagemang av civilsamhällesorganisationer. Det skulle riskera att försvaga det lokala ägarskapet av EU-programmen.

Mångfalden av civilsamhällesexpertis, deras oberoende som utvecklingsaktörer och deras operativa kapacitet att bidra till genomförandet av alla EU- och Team Europe-program bör tydligt anges i rådsslutsatserna. Som CONCORD Europa visat har andelen finansiering till civilsamhället minskat under EU:s nuvarande externa budget. Team Europe bör kollektivt bidra till att garantera bättre och enklare tillgång till finansiering och öka andelen kärnstöd för civilsamhällesorganisationer, särskilt på lokal nivå. Vi vill uppmana till större ömsesidighet när det gäller att formulera och identifiera Team Europe-initiativ och en bättre inkludering av civilsamhällesaktörer.

GLOBAL GATEWAY FORUM  
Investeringar och bidrag till Global Gateway-projekt får inte ske på bekostnad av investeringar i mänsklig utveckling eller jämställdhet, särskilt inte i låginkomstländer.

Läs hela brevet här.