« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige om EU:s handlingsplan för jämställdhet

Publiceringsdatum: 27 nov 2023

Tillsammans med CONCORD Sverige skriver bland annat UN Women Sverige om EU:s förlängning av handlingsplanen för jämställdhet. ”EU:s mål om att 5 procent av alla nya utvecklingsprojekt ska ha jämställdhet som huvudfokus är alldeles för lågt. Det borde vara minst 20 procent”, säger Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN WOMEN Sverige.

Hela artikeln av CONCORD Sverige nedan.

EU förlänger sin handlingsplan för jämställdhet så att den sammanfaller med långtidsbudgeten.
– Om ett policypapper och en budget inte hänger samman så tappar man effektivitet, transparens och samordning. Nu blir det lättare att få genomslag för handlingsplanen, säger Sara Österlund på RFSU.

EU:s tredje handlingsplanen för jämställdhet, GAP III, slår fast att EU ska integrera jämställdhet i allt sitt externa arbete. Arbetet ska ha en transformativ, intersektionell och rättighetsbaserad ansats samt fokusera på lokala samarbeten. Detta stämmer överens med flera av de områden som CONCORD Sverige i rapporten The Game Changer pekat på att de behövs för att bedriva en verkligt feministisk utrikespolitik.

Den 22 november släpptes EU-kommissionens halvtidsutvärdering av GAP III, där det meddelas att den förlängs till 2027. Detta är positivt eftersom nästa handlingsplan, GAP IV, därmed sammanfaller med EU:s nya långtidsbudget. Det i sin tur förbättrar möjligheterna till samordning med budgeten.

Når inte målen

Halvtidsutvärderingen visar däremot att unionen inte når sina mål. GAP III slår fast att 85 procent av EU:s alla nya projekt i utvecklingspolitiken ska ha ett jämställdhetsfokus. Men bara 72 procent hade det under 2022, och bara 3,7 procent av projekten hade jämställdhet som huvudmål.

– EU:s mål om att 5 procent av alla nya utvecklingsprojekt ska ha jämställdhet som huvudfokus är alldeles för lågt. Det borde vara minst 20 procent. I Sverige hade 17 procent av det bilaterala biståndet jämställdhet som ett huvudmål år 2021. I en tid av ökat globalt motstånd mot kvinnors och flickors rättigheter är det hög tid att också resurssätta arbetet, säger Ulrika Grandin på UN Women Sverige.

Ulrika Grandin, UN Women Sverige
Ulrika Grandin, UN Women Sverige

Sara Österlund på RFSU efterlyser tydligare rekommendationer i halvtidsrapporten.

– EU måste använda handlingsplanen för att trycka på för de svårare frågorna. Utvecklingsbiståndet kan inte bara inriktas på icke-känsliga frågor som exempelvis ekonomisk egenmakt. Använd mandatet som GAP och andra EU-instrument ger till att aktivt försvara sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvinnors rättigheter och hbtqi-personers rättigheter, säger Sara Österlund.

Sara Österlund, senior policyrådgivare på RFSU
Sara Österlund, policyrådgivare på RFSU

Lovar bättre dialog med lokala kvinnorättsorganisationer

I halvtidsrapporten tar EU upp att strukturella hinder som exempelvis skadliga könsnormer som hindrar kvinnor från att delta i ekonomin, måste bort för att uppnå ekonomisk egenmakt för kvinnor.

När GAP III hade sjösatts togs strategier på landnivå i partnerländer fram för att främja arbetet – men med begränsad involvering av civilsamhället. Nu lovar kommissionen att förstärka dialogen med kvinnoorganisationer och civilsamhället.

– Lokala kvinnorättsorganisationer har en avgörande roll att spela för att uppnå jämställdhet i ett land. Trots detta har deras inflytande över EU:s landstrategier varit mycket svagt. Det är glädjande att CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa äntligen fått gehör för våra krav på EU att ändra på detta. När landstrategierna ses över måste de tillämpa ett intersektionellt perspektiv, det vill säga synliggöra hur olika strukturer samverkar och motverka det, säger Céline Giertta, policyrådgivare på CONCORD Sverige.

Bild på Céline Giertta
Céline Giertta, policyrådgivare på CONCORD Sverige

Hela artikeln på CONCORD Sverige här.