« Tillbaka till nyheter

Samhället betalar det ultimata priset när våldet mot kvinnor eskalerar

Publiceringsdatum: 25 okt 2016

Yttrande av Phumzile Mlambo-Ngcuka, FN:s biträdande generalsekreterare och Verkställande chef för UN Women.

Datum: 21 oktober 2016

UN Women är mycket bekymrad över de brutala sexuella övergrepp och dödande våld som kvinnor i Argentina nyligen kastat nytt ljus på. Våldet sipprar över gränserna och blossar upp såväl i Latinamerika som runt om i världen. På många platser kan vi se att denna intima terror nästintill har normaliserats genom att mängden våldsbrott i stor utsträckning ses som oundvikliga. Nästan som att de accepteras.

Men saken är att det inte är normalt. Och det får inte fortsätta.

Utöver det förskräckliga pris enskilda personer betalar är detta också en kostnad för samhället som helhet. Våldet illustrerar ett grovt misslyckande inom samhället, ett misslyckande som underminerar utvecklingen i varje land. Om män kan behandla kvinnor och flickor utefter sitt eget tycke, och utan straff, kommer den säkra värld vi strävar efter inte kunna bli verklighet.

UN Women ställer sig enad och säger “Ni una menos” – inte en mördad kvinna till!

Vi kräver att aktörer från alla samhällsnivåer går samman, från regeringar till enskilda förändringsagenter, i kampen att stoppa våldet och morden. Våld mot kvinnor och flickor måste få ett slut!

Varje år mördas omkring 60 000 kvinnor och flickor världen över, inte sällan efter att det redan befintliga våldet i hemmet eskalerat och resulterat i ännu en kvinnas död. Studier från Sydafrika och Brasilien uppskattar att det mördas en kvinna var sjätte timme av en närstående partner. Samtidigt som att livet i hemmet präglas av våld upplever kvinnor också en otrygghet när de lämnar hemmet. Ytterligare studier i Brasilien indikerar att 85 procent av alla kvinnor i landet är rädda att lämna sitt hem för att gå ett ärende. I Port Moresby i Papua Nya Guinea uppger över 90 procent av alla kvinnor och flickor att de någon gång utsatts för någon form av sexuellt våld bara i kollektivtrafiken.

Som internationellt samfund har vi gång på gång påtalat vikten av allas lika rättigheter – från Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen som antogs i september 2015 till den nya Urbana Agendan som antogs förra veckan. Det står klart att vi måste såväl stoppa våldet som förebygga att det blossar upp igen. Målet kräver stora satsningar inom rättsväsende och policyskapande likväl som i arbetet att utforma säkra städer, bättre kollektivtrafik och tjänster, samt att informera och engagera män och pojkar i uppbyggnaden av en ny kultur som motsätter sig alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Förändringen måste ske på alla nivåer och med allas delaktighet. UN Women arbetar i nära samarbete med det civila samhället och feministiska rörelser, vilka har varit nyckelaktörer när det kommer till att förkasta våldet, lobba för nya lagar och policys, samt att föreslå lösningar. För att kunna samla in ytterligare information i arbetet att få slut på den rådande straffriheten har vi, tillsammans med FN:s överkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), utvecklat ett protokoll som påvisar var de största bristerna ligger. Vi kommer initialt att använda protokollet i relation till de utredningar som sker kring så kallade ”femicides” i Latinamerika där antalet offer växer i oroväckande hastighet. Vi samarbetar med FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor som också efterfrågat att ett globalt tillsynsorgan för ”femicides” inrättas. Efterfrågan inkluderar att en interdisciplinär expertpanel tillsätts för att kontrollera och analysera material som rör ”femicides”.

Processerna som just nu sker i Latinamerika inkluderar trots bakslag även hoppfulla inslag. Sexton, det vill säga nästan hälften, av länderna i regionen har antagit nya lagar och tillägg som trycker på att sexuellt och dödligt våld mot kvinnor måste utredas och leda till straff. Det är lagar som dessa som måste följas, och det måste bli en global trend.

Ansvaret ligger inte på en sektor eller ett land, det handlar om en kollektiv och ordnad insats. Vi kräver att regeringar världen över erkänner utsträckningen och konsekvenserna av våldet, att de åtar sig att samla in data som kan kvantifiera problemet, samt att de stärker de rättsliga påföljderna av brotten markant. Vi kräver att fallen utreds till fullo och leder till domslut.

I samlad trupp skrev världens länder förra året på det femte målet i de Globala hållbarhetsmålen. Vi skrev under för jämställdhet och för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Genom att uppnå detta mål avskaffar vi inte bara den fruktansvärda trenden av människorättskränkningar mot kvinnor och flickor vi ser idag, vi skaffar oss också nyckeln till att skapa en bättre och mer jämlik värld!

Phumzile Mlambo-Ngcuka,
FN:s biträdande generalsekreterare
och verkställande chef för UN Women
.