UN Trust Fund to End Violence against Women

FNs generalförsamling grundade 1996 fonden UN Trust Fund en End Violence against Women och sedan dess har den administrerats av UN Women på uppdrag av FN. Fonden beviljar uteslutande bidrag till initiativ och program som är avsedda att stoppa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Bidragen riktas för att tillgodose kvinnors och flickors mest akuta behov och stödjer åtgärder som gör en reell skillnad.

Tillsammans med icke-statliga organisationer, regeringar och FNs landskontor finansierar fonden arbetet med att:

Förebygga våld mot kvinnor och flickor genom att stärka de grupper som är i riskzonen för att utsättas för våld – inklusive unga flickor och kvinnor som tillhör ursprungsbefolkning eller etnisk minoritet – och engagera strategiska grupper såsom unga, män och pojkar, och traditionella ledare i olika insatser för att förebygga våld;

Expandera tillgången till tjänster till de kvinnor och flickor som överlevt våld, inklusive rättshjälp, psykosocial rådgivning, sjukvård, och bygga upp kapaciteten hos de som erbjuder dessa tjänster så att de effektivt kan möta behoven hos kvinnor och flickor som drabbats av våld;

Stärka tillämpningen av lagar, policys och handlingsplaner om våld mot kvinnor och flickor genom att samla in och analysera data, bygga upp kapacitet hos rättssystemet och stärka institutionerna att bli mer effektiva, öppna och ansvariga för att ta itu våld mot kvinnor.

Sedan 1996 har fonden delat ut 128 miljoner amerikanska dollar till 462 program i 139 länder och territorier i världen. Under 2017 finansierades 120 program i 80 länder och territorier.

De program som stöds bidrar också direkt till att främja målen i UN Womens kampanj Orange Day, samt de Globala Målen.

Fondens bidrag beviljas årligen genom en öppen och transparent process som säkerställer kvaliteten hos programmen och stringens i valet av stipendiater. Beslutsprocessen är mycket konkurrensutsatt.

För information om finansiering, program och ansökan, gå till UN Womens online Grants Management System.

Läs mer om UN Trust Fund här (på engelska)

Läs Fondens Årsrapport för 2019 (på engelska)