Kvinnors ekonomiska och politiska makt

Kvinnokonventionen ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller anställning, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Regeringar ska också främja barnomsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med yrkesansvar. Kvinnor ska på lika villkor som män få möjlighet att delta i landets politiska och offentliga liv genom att bland annat vara valbara och ha rösträtt. Kvinnokonventionen pekar på möjligheten att använda kvotering och positiv särbehandling tillfälligt för att påskynda faktisk jämställdhet.

I Sverige har flickor bättre studieresultat än pojkar och får ut mer studielån. Flickor studerar längre och får högre studieresultat, men också en större total studieskuld. Kvinnor tar ut fler sjukdagar och VAB-dagar än män, kanske för att de oftare har vårdnad för barn som ensamstående. Därför får kvinnor en pension som i genomsnitt utgör 67 procent av männens.

Strukturella löneskillnader är väldokumenterade. Störst är lönegapet inom akademiska yrken och inom chefsområdet. Ensamföräldrar är ofta kvinnor som har det extra svårt.

I många andra delar av världen har kvinnor ännu svårare att hävda sig på arbetsmarknaden och att skaffa sig en egen inkomst. Utbildningssystem, familjetraditioner och lagstiftning motverkar flickors och kvinnors möjligheter att få välbetalda jobb, äga mark och företag eller att få jobb över huvud taget. I många länder har kvinnor små möjligheter att vara politiskt engagerade.

UN Women nationell kommitté Sverige stödjer UN Womens arbete att ändra på detta. UN Women nationell kommitté Sverige sprider information om hur diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden ska avskaffas. Vi samarbetar med och uppmuntrar företag som själva försöker skapa en jämnare könsfördelning bland de anställda och i sina styrelser. Vidare bidrar vi till UN Womens arbete i fattigare länder för att förbättra skolutbildning för flickor, få till stånd en attitydförändring hos politiker och familjer, öka kvinnors deltagande i ekonomisk och politisk verksamhet samt utbilda i kvinnligt ledarskap.

Sätt in ett bidrag på

90-konto: 900293-2
eller swisha valfritt belopp till:
123 900 29 32
så kommer pengarna in på vårt 90-konto