HIV och AIDS

Bristande jämställdhet bidrar till spridningen av hiv. Det kan öka infektionsfrekvensen och minska möjligheten för kvinnor och flickor att hantera epidemin. Kvinnor och flickor har ofta mindre information om hiv och även mindre resurser för att vidta förebyggande åtgärder. På grund av ojämlik maktdynamik mellan män och kvinnor har kvinnor sämre möjligheter att förhandla om säkert sex. Sexuellt våld, en utbredd kränkning av kvinnors rättigheter, ökar också risken för hiv-smitta. Vidare tyder uppgifter på att äktenskapet kan innebära en viktig riskfaktor, i synnerhet för unga kvinnor och flickor.

Många kvinnor som lever med hiv kämpar mot stigmatisering och utanförskap, vilket också förvärras av brist på rättigheter. Oavsett om de själva lever med hiv eller inte så utför kvinnor i allmänhet en oproportionerlig stor del av omsorgsarbetet för andra som är sjuka från eller dör i aids, tillsammans med de barn som blivit föräldralösa på grund av smittan. Detta kan i sin tur minska utsikterna för utbildning och sysselsättning.

Vad gör UN Women?

UN Women har ett starkt jämställdhets- och mänskliga rättigheter-perspektiv på sitt arbete med kvinnor och hiv och aids. UN Women går i spetsen för strategier som gör tydliga kopplingar till de faktorer som driver på epidemin såsom våld mot kvinnor, förnekande av juridiska rättigheter och kvinnors begränsade deltagande inom beslutsfattande. Den enskilt viktigaste strategin är att öka kvinnors egenmakt och garantera deras rättigheter så att de kan skydda sig från smitta, övervinna stigma, och få ökad tillgång till behandling, vård och stöd.

UN Womens program hjälper till att stärka rösterna hos de kvinnor som lever med hiv med hjälp av strategier som främjar deras ledarskap och meningsfullt deltagande i alla beslut och åtgärder för att handskas med epidemin. UN Women söker vägar att integrera jämställdhet och kvinnors rättigheter i strategier, riktlinjer, budget, och institutioner. Några av initiativen tar exempelvis itu med de många skärningspunkterna mellan hiv och våld mot kvinnor.

UN Womens program styrs av viktiga globala normer och standarder, såsom the 2011 Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS, Kvinnokonventionen, Pekingplattformen samt FNs millenniedeklaration.

  • I Afrika söder om Sahara utgör kvinnor 58 procent av de vuxna som lever med hiv. Källa: The Gap Report, p. A30-A35
  • Våld mot kvinnor och flickor ökar deras risk av att förvärva hiv. Källa: R. Jewkes et al., 2006, “Factors Associated with HIV Sero-Status in Young Rural South African Women: Connections between Intimate Partner Violence and HIV,” International Journal of Epidemiology,35, s. 1461-1468.
  • Kvinnor som lever med HIV upplever ofta våld på grund av sin hiv-status. Källa: WHO and UNAIDS, 2010. Addressing violence against women and HIV/AIDS: What works?, s. 33. 
  • Ofrivilliga och påtvingade steriliseringar samt abort bland kvinnor som lever med hiv har rapporterats i åtminstone 14 länder runt om i världen. Källa: UNAIDS, 2014, The Gap Report s. 127. 
  • Behandlingen av hiv i låg- och medelinkomstländer nådde endast ut till 34 procent av de som skulle behöva behandling i dessa länder. Källa: UNAIDS, 2013, AIDS by the numbers, s. 6. 
  • Globalt sett har endast 21 procent av unga kvinnor i åldern 15-19 omfattande kunskap om HIV. Källa: UNAIDS, 2013, Children and AIDS: Sixth Stocktaking Report, s. 73.
För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida