Beijing +25 – 25 års kamp för kvinnors rättigheter

År 2020 är det 25 år sedan 189 av FNs medlemsstater antog Pekingplattformen. 25-års jubileet innebär ett tillfälle att utvärdera hur långt vi har kommit och hur långt vi har kvar. Trots att framsteg har gjorts är det fortfarande mycket kvar som behöver göras. Än idag finns det inte ett enda land som kan säga att de har uppnått jämställdhet. Kvinnor förblir underprioriterade vilket bland annat leder till att de tjänar mindre, har färre val och upplever flera olika former av våld, både i hemmet och i offentligheten.

I FN utgör Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad Kvinnokonventionen (CEDAW), som antogs av FNs generalförsamling 1979, en viktigt startpunkt för att stärka kvinnors rättigheter. Vid FNs fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, (Fourth World conference on Women) utformades Pekingplattformen (The Beijing Platform and Declaration of Action 1995) en handlingsplan för hur målen i kvinnokonventionen ska uppnås.

Under konferensen enades deltagarna om 12 fokusområden som FNs medlemsstater aktivt bör arbeta med, för att skynda på kvinnors rättigheter och jämställdhetsarbetet världen över.

Dessa områden är:

 • Feminisering av fattigdom

 • Kvinnor och utbildning

 • Kvinnor och hälsa

 • Våld mot kvinnor

 • Väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor

 • Kvinnor och ekonomi

 • Kvinnors inflytande

 • Institutionell organisering av jämställdhetsarbete

 • Kvinnors mänskliga rättigheter

 • Kvinnor och media

 • Kvinnor och miljö

 • Flickebarnets situation

Generation Equality

2020 är ett unikt tillfälle för världen att fokusera på jämställdhet. Det är även en möjlighet att ge ett alternativ till den backlash vi globalt har sett för jämställdheten. UN Women vill därför samla en framåtblickande, inkluderande och sund debatt för jämställdhet som förenar personer över generationer och landgränser och detta kommer göras under UN Womens kampanj Generation Equality: Realizing women’s rights and an equal future.

Generation Equality samlar aktivister, civil samhället, företag, stater och regeringar för att se till att faktiska åtgärder vidtas för att föra jämställdheten framåt. 

Kampanjen kräver lika lön, lika fördelning av obetalt hushållsarbete, sjukvårdstjänster som är anpassade efter kvinnors behov, ett slut på sexuella trakasserier och alla former av våld mot kvinnor och flickor, kvinnors lika deltagande i det politiska klimatet samt kunna vara aktiva inom beslutsfattande handlingar, både privat och offentligt.

UN Women kommer under året även att uppmärksamma andra viktiga milstolpar för kvinnors rättigheter: