Humanitära insatser

När kriser uppstår förändras människors liv på ett ögonblick. Dödsfall, skador, förflyttning samt förstörelsen av infrastruktur och institutioner påverkar hela samhällen som ett resultat av kriser.

Kriser påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar i alla åldrar på olika sätt. På grund av detta skiljer sig även deras behov och intressen åt, liksom deras resurser, kapacitet och strategier för krishantering. Kvinnor är ofta de första att reagera på en kris och de spelar en central roll i överlevnaden och motståndskraften hos familjer och samhällen.

Kvinnor och flickor är inte hjälplösa offer. Humanitära insatser måste ta hänsyn till det faktum att kvinnor och flickor, precis som män och pojkar, har mycket att bidra med i arbetet med att förbereda för och agera mot kriser. Kvinnor måste inkluderas i beslutsfattandet om vilka former av stöd och skydd de behöver. Humanitära insatser kan också presentera möjligheter för nya och mer progressiva könsroller och relationer att växa fram.

Vad gör UN Women?

UN Women har förbundit sig till att garantera jämställdhet mellan kvinnor och män som partners i och mottagare av humanitära insatser. Arbetet i humanitära insatser styrs av en rad internationella åtaganden och anges i UN Women Strategic plan 2022-2025.

Genom sitt ledarskap och sin samordnande roll stödjer UN Women andra FN-organisationer i att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt i humanitära insatser. UN Women hjälper medlemsstater att genomföra politik och åtaganden för jämställdhet och kvinnors egenmakt i humanitära insatser. UN Women främjar också kvinnoorganisationernas röster, makt och kapacitet.

UN Women uppfyller sitt humanitära uppdrag genom samordning och ledarskap, teknisk expertis, kapacitetsuppbyggnad och faktabaserad respons, samt opinionsbildning.

Krigens offer är i första hand kvinnor och flickor, som förutom krigets direkta effekter utsätts för våldtäkt, sexuellt slaveri, framtvingad prostitution, stympning, graviditet och påtvingad sterilitet. Att använda sexuellt våld är en krigsstrategi. En strategi som kunnat fortgå ostraffat och syftar till att bryta sönder samhällen. UN Women arbetar världen över på olika sätt för att motverka det sexuella våldet i konflikter och krig bl a genom stöd till nationella handlingsplaner mot det sexuella våldet som nu finns i över 80 länder. UN Women stödjer forskning och teknisk support, arbetar med resolutioner i FNs säkerhetsråd och med skickliga experter på området. Insamling bedrivs för direkt omgående stöd och humanitär hjälp, i länder som Kongo, Jemen och Syrien.  

I humanitära samordningsutrymmen har UN Women främjat könsresponsivt humanitärt agerande genom Inter-Agency Standing Committee (IASC), det högsta humanitära samordningsforumet inom FN-systemet, inklusive genom utvecklingen av IASC:s könsrelaterade policy och en tillhörande övervakningsmekanism för könsansvar. UN Women leder också IASC:s referensgrupp för köns- och humanitärt agerande.

UN Women:s inträde som fullvärdig medlem i IASC i oktober 2022 bekräftar inte bara ett starkare åtagande att integrera ett könsmedvetet perspektiv i humanitär samordning, utan också ökad ansvarighet för UN Women inom humanitärt arbete. UN Women kommer att ytterligare stärka sina förmågor att samordna könsrelaterade åtaganden inom humanitärt arbete och att leverera avgörande tjänster som är nödvändiga för kvinnor och flickor som drabbats av kriser.

Läs UN Womens broschyr på engelska “Humanitarian action and disaster risk reduction”.

Läs om hur UN Women arbetar med sexuellt våld i konflikt 

Läs om sexuellt våld i konflikt som ett interntionellt brott 

Humanitära insatser
Foto: UN Women/Ryan Brown
  • Konflikter drabbar kvinnor, män, flickor och pojkar på olika sätt. Effekterna av konflikten mäts ofta i antalet omkomna, varav de flesta är män och pojkar. Men konsekvenserna för kvinnor och flickor, såsom könsrelaterat våld, är inte alltid omedelbart synligt. Kvinnor och flickor utsätts för förhöjda risker då de drivs på flykt och traditionella skyddsnät kollapsar. Arbetsbördan med att ta hand om sjuka och att förse familj och samhälle med mat och vatten faller också tyngst på kvinnor. Källa: Oxfam Humanitarian Policy Note, 2013, Gender Issues in Conflict And Humanitarian Action (s. 2). 
  • Under 2015 var ca 65 miljoner människor på flykt undan förföljelse, konflikt, våld eller kränkningar av mänskliga rättigheter.  Källa: ActionAid (2016). On the frontline: Catalyzing women’s leadership in humanitarian action. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/on_the_frontline_catalysing_womens_leadership_in_humanitarian_action.pdf
  • Dessutom står kvinnor, barn och ungdomar för 80 procent av de drygt 42 miljoner flyktingar och människor som fördrivits av konflikter runt om i världen. Källa: WRC.
  • I samband med konflikter ökar antalet kvinnoledda hushåll betydligt, både under och efter konflikter (upp till 40 procent av hushållen), och dessa är ofta de allra fattigaste hushållen. Eftersom kvinnor är mer utsatta för fattigdom i konflikt- och postkonfliktsammanhang, tvingas de att delta mer aktivt på arbetsmarknaden av nödtvång. Men i allmänhet är de arbeten som finns tillgängliga oftast lågavlönade arbeten med låg status. Källa: UN Women, “Women working for recovery: The Impact of Female Employment on Family and Community Welfare after conflict”, 2012.
  • Kvinnor och flickor är oproportionerligt utsatta för risker, ökad förlust av försörjning och säkerhet under och i efterdyningarna av katastrofer.n. Källa: UN Women “How gender inequality and climate change are interconnected;

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.


Gaza

UN Women är på plats i Gaza och Palestina sen mer än två decennier. När kriget utbröt i Gaza ställde UN Women om till humanitära insatser.

Av de som dödats i Gaza är nästan 70% kvinnor och barn. På flykt är kvinnor och flickor speciellt utsatta. I överbelastade läger ökar risker för sexuella trakasserier och könsbaserat våld. Gravida kvinnor i Gaza kommer inte ha säkra miljöer att föda i. Brist på vatten, sanitet och hygien leder till stora risker för kvinnor och flickor, inte minst kopplat till mens, infektioner och annan ohälsa.

UN Women ser att kvinnor och deras familjer i Gaza behöver akut mat, vatten, el, medicin och säker tillgång till civila platser som sjukhus och annan civil infrastruktur. Kvinnoledda hushåll drabbas extra hårt, då patriarkaliska normer hindrar dem från att få adekvat tillgång till resurser.

Det arbete som UN Women nu förutser för de närmaste månaderna innebär att:

  • Ge livsnödvändigt stöd till kvinnor och flickor, inklusive till kvinnorättsorganisationer
  • Stärka arbete med kvinnors och flickors behov i hela det humanitära stödet
  • Stärka kvinnors deltagande i politiska och fredsprocesser

Fokus för UN Women ligger på de mest utsatta kvinnorna och flickorna och deras familjer, inte minst genom stöd och samarbete med olika lokala kvinnorättsorganisationer. Till de mycket sårbara kvinnoledda hushållen delas livsnödvändigt stöd ut tillsammans med FN:s livsmedelsprogram (WFP). UN Women samlar också in viktig information, data och statistik om kvinnors och flickors situation för att stärka andra humanitära insatser. I de politiska och fredsprocesser som nu tar vid bidrar UN Women till att stärka kvinnors deltagande.

Mer om UN Womens arbete

Genom det tidigare programmet Unifem har UN Women funnits i Palestina sen 1997. UN Women samarbetar med kvinnoorganisationer, institut och civilsamhälle för att stärka kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt.

UN Women arbetar med kvinnors deltagande i alla delar av samhället, inte minst politiskt deltagande. Vad gäller kvinnors ekonomiska egenmakt arbetar UN Women med att stärka kvinnors tillgång till resurser och deltagande i ekonomin.

För att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor arbetar UN Women med att stärka institutionella policies och mekanismer för att förebygga och bekämpa våldet samt för rättskipning.

UN Women har också en viktig uppgift i att stödja och bidra till att alla humanitära organisationer på plats i Gaza och Palestina arbetar med kvinnor och flickors särskilda behov. UN Women utbildar olika humanitära aktörer och tar regelbundet fram rapporter om kvinnors och flickors situation, inte minst utsattheten för könsbaserat våld.

Läs mer: UN Women Palestine 6-month response framework | Publications | UN Women – Headquarter

Foto: UNICEF/Mohammad Ajjou.

Stöd UN Womens arbete i Gaza här.
Eller ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att bli världsfeminist!


Kriget i Ukraina

Kvinnor och flickor i Ukraina har drabbats hårt under Rysslands anfallskrig mot landet. Fortsatt långsiktigt stöd behövs, inte minst för de som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld. I det återuppbyggande arbetet och där besluten tas måste kvinnor och flickor bättre inkluderas.

Organisationer som har fokus på kvinnor och flickor i Ukraina måste fortsatt stödjas. Lokala kvinnorättsorganisationers arbete är avgörande.

Skildringar från kriget i Ukraina fokuserar oftast på striderna, militära strategier och dödandet. Färre skildringar visar hur kvinnor och flickor drabbats av krigets konsekvenser. En av de värsta konsekvenserna är kvinnors och flickors utsatthet för sexuellt och könsrelaterat våld. Mycket arbete återstår med sjukvård och rehabilitering, inte minst psykosocialt stöd.

Av de som lever som flyktingar i och från Ukraina är de flesta kvinnor med barn. Riskerna för människohandel för sexuella mål har ökat. Kvinnor tar dessutom stort ansvar för familj, släktingar och uppehälle under kriget. Det kan handla om ta beslut om familjen ska fly, lugna barn i skyddsrum och att göra mat under omfattande elavbrott.

Många tusen kvinnor är med i striderna vid fronten och flera tiotusentals tjänstgör i uniform i kriget. Ukrainska kvinnor har också tagit initiativ till en IT-bataljon som motverkar rysk propaganda och desinformation samt dokumenterar olika ryska krigsbrott.

Många kvinnor runt om i världen engagerar sig, samarbetar och ordnar demonstrationer och insamlingar.

När återuppbyggnaden som behöver ske i Ukraina börjar behöver den inkludera kvinnor och flickor, deras behov och kunskap. Detta behöver göras tidigt om återbyggnaden ska bli hållbart och långsiktig.

UN Women arbetar nu, tillsammans med partners, för att den nationella planen för återuppbyggnad för Ukraina har ett jämställdhetsperspektiv. UN Women arbetar också med utbildning och kapacitetsbyggnad för kvinnliga parlamentariker och civilsamhällesaktörer för att stärka dem i förhandlingstekniker och medling.

Läs mer om UN Womens arbete i Ukraina:
Securing Gender Equality in Ukraine Amidst the War
Safe Spaces in Ukraine

Foto: UN Women/ Aurel Obreja

Stöd UN Womens arbete i UKraina genom att swisha 900 29 32 och märk Ukraina. Eller ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att bli världsfeminist.