Humanitära insatser

När kriser uppstår förändras människors liv på ett ögonblick. Dödsfall, skador, förflyttning samt förstörelsen av infrastruktur och institutioner påverkar hela samhällen som ett resultat av kriser.

Kriser påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar i alla åldrar på olika sätt. På grund av detta skiljer sig även deras behov och intressen åt, liksom deras resurser, kapacitet och strategier för krishantering. Kvinnor är ofta de första att reagera på en kris och de spelar en central roll i överlevnaden och motståndskraften hos familjer och samhällen.

Kvinnor och flickor är inte hjälplösa offer. Humanitära insatser måste ta hänsyn till det faktum att kvinnor och flickor, precis som män och pojkar, har mycket att bidra med i arbetet med att förbereda för och agera mot kriser. Kvinnor måste inkluderas i beslutsfattandet om vilka former av stöd och skydd de behöver. Humanitära insatser kan också presentera möjligheter för nya och mer progressiva könsroller och relationer att växa fram.

Vad gör UN Women?

UN Women har förbundit sig till att garantera jämställdhet mellan kvinnor och män som partners i och mottagare av humanitära insatser. Arbetet i humanitära insatser styrs av en rad internationella åtaganden och anges i UN Womens Humanitära Strategi 2014-2017.

Genom sitt ledarskap och sin samordnande roll stödjer UN Women andra FN-organisationer i att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt i humanitära insatser. UN Women hjälper medlemsstater att genomföra politik och åtaganden för jämställdhet och kvinnors egenmakt i humanitära insatser. UN Women främjar också kvinnoorganisationernas röster, makt och kapacitet.

UN Women uppfyller sitt humanitära uppdrag genom samordning och ledarskap, teknisk expertis, kapacitetsuppbyggnad och faktabaserad respons, samt opinionsbildning.

Krigens offer är i första hand kvinnor och flickor, som förutom krigets direkta effekter utsätts för våldtäkt, sexuellt slaveri, framtvingad prostitution, stympning, graviditet och påtvingad sterilitet. Att använda sexuellt våld är en krigsstrategi. En strategi som kunnat fortgå ostraffat och syftar till att bryta sönder samhällen. UN Women arbetar världen över på olika sätt för att motverka det sexuella våldet i konflikter och krig bl a genom stöd till nationella handlingsplaner mot det sexuella våldet som nu finns i över 80 länder. UN Women stödjer forskning och teknisk support, arbetar med resolutioner i FNs säkerhetsråd och med skickliga experter på området. Insamling bedrivs för direkt omgående stöd och humanitär hjälp, i länder som Kongo, Jemen och Syrien.  

Läs UN Womens broschyr på engelska “Humanitarian Action”.

Läs om hur UN Women arbetar med sexuellt våld i konflikt 

Läs om sexuellt våld i konflikt som ett interntionellt brott 

Humanitära insatser
Foto: UN Women/Ryan Brown
  • Konflikter drabbar kvinnor, män, flickor och pojkar på olika sätt. Effekterna av konflikten mäts ofta i antalet omkomna, varav de flesta är män och pojkar. Men konsekvenserna för kvinnor och flickor, såsom könsrelaterat våld, är inte alltid omedelbart synligt. Kvinnor och flickor utsätts för förhöjda risker då de drivs på flykt och traditionella skyddsnät kollapsar. Arbetsbördan med att ta hand om sjuka och att förse familj och samhälle med mat och vatten faller också tyngst på kvinnor. Källa: Oxfam Humanitarian Policy Note, 2013, Gender Issues in Conflict And Humanitarian Action (s. 2). 
  • Under 2015 var ca 65 miljoner människor på flykt undan förföljelse, konflikt, våld eller kränkningar av mänskliga rättigheter.  Källa: ActionAid (2016). On the frontline: Catalyzing women’s leadership in humanitarian action. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/on_the_frontline_catalysing_womens_leadership_in_humanitarian_action.pdf
  • Dessutom står kvinnor, barn och ungdomar för 80 procent av de drygt 42 miljoner flyktingar och människor som fördrivits av konflikter runt om i världen. Källa: WRC.
  • I samband med konflikter ökar antalet kvinnoledda hushåll betydligt, både under och efter konflikter (upp till 40 procent av hushållen), och dessa är ofta de allra fattigaste hushållen. Eftersom kvinnor är mer utsatta för fattigdom i konflikt- och postkonfliktsammanhang, tvingas de att delta mer aktivt på arbetsmarknaden av nödtvång. Men i allmänhet är de arbeten som finns tillgängliga oftast lågavlönade arbeten med låg status. Källa: UN Women, “Women working for recovery: The Impact of Female Employment on Family and Community Welfare after conflict”, 2012.
  • Kvinnor och flickor är oproportionerligt utsatta för risker, ökad förlust av försörjning och säkerhet under och i efterdyningarna av katastrofer. Generellt sett dödar naturkatastrofer fler kvinnor än män och de dödar kvinnor i yngre ålder än män. Källa: World Health Organization, “Gender, Climate Change, and Health” (Geneva, 2011); Gender equality and the empowerment of women in natural disasters Report of the Secretary-General (E/CN.6/2014/13) (s. 3).

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.


Za’atari Flyktingläger

Sedan 2012 är UN Women på plats i Jordanien, ett av de länder som har fått ta emot den största tillströmningen av syriska flyktingar sedan kriget bröt ut 2011. Mer än 80 000 har sökt skydd i Za’ataris flyktingläger, och tusentals barn har påbörjat sina liv i flyktinglägret. Tack vare kliniker som FN sponsrat har inga barn eller mödrar dött i barnsäng, trots de svåra förhållandena i lägret. Under vintern, då temperaturen sjunker under noll, är förhållandena i lägret extra svåra. Marken är täckt med snö och leran är frusen, men samarbete med UNICEF där kvinnor dels får möjlighet att arbeta och på så vis försörja sina familjer under tiden i lägret, och dels bidra till att förse lägrets sjukhus med varma kläder och täcken för nyfödda. Genom sina program för ekonomisk egenmakt ger UN Women betalda arbetstillfällen för kvinnor i lägret. Enligt UN Womens undersökningar använder kvinnorna större delen av sina inkomster på färska livsmedel såsom kött, grönsaker och frukt, och kompletterar också sina bekvämligheter. Utöver att kvinnorna får en egen inkomst får de även en tillflyktsort där de har möjlighet att träffa andra kvinnor.

Syrieninsamling

Det är sedan länge känt att risken för kvinnor och flickor att utsättas för våld och trakasserier är särskilt förhöjd i konflikt- och katastrofsammanhang. Detta gäller även i flyktingläger. Vidare har kvinnor oftast betydligt sämre chanser att få avlönat arbete under tiden de vistas i flyktingläger, och de står utanför beslutsfattande som har med flyktingläger att göra. Mot bakgrund av detta har UN Women upprättat tre ”oaser” i Za’atari – säkra platser till vilka tusentals kvinnor varje månad vänder sig. Här får kvinnor en tillflyktsort där de inte bara har möjlighet till avlönat arbete, utan även kan få gå kurser i läs- och skrivkunskap i arabiska och engelska samt datakunskap, samtidigt som de får hjälp med barnomsorg. UN Women Jordan har utöver detta upprättat ”safe spaces” som erbjuder omfattande hjälp till de som löper risk att utsättas för, samt offer för, sexuellt och könsbaserat våld (GBV).  Dessutom arbetar man med att öka medvetenheten om problemet med GBV och engagerar män och pojkar i Za’atari i GBV-respons och prevention.

”UN Women Jordan är den största aktören i Za’ataris flyktingläger som erbjuder cash-for-work till kvinnor och flickor. Många flyktingar har varit bosatta i lägret i upp till tre år, och för kvinnor i synnerhet kan livet i flyktinglägret vara isolerat och kännetecknas av ökat hot om könsrelaterat våld”, förklarar Giuseppe Belsito, representant för UN Womens lands kontor i Jordanien. ”Genom det arbete som utförts i våra ”oaser” ger vi kvinnor och flickor möjlighet att bryta isoleringen och få ekonomiskt oberoende för att möta hushållens grundläggande behov. Vi ger dem en möjlighet att återupprätta deras värdighet.”


Flyktinglägret i Cox´s Bazar 

Det har nu passerat över två år sedan 740 000 människor tillhörande Rohingya-minoriteten i Myanmar tvingades lämna sina hem och fly till grannlandet Bangladesh. I flyktingläger i området Cox´s Bazar i Bangladesh är situationen mycket svår, överfulla läger och brist på förnödenheten gör att behoven är enorma. UN Women finns på plats i flyktinglägret Balukhali i Cox´s Bazar för att underlätta livet för kvinnor och flickor.

PhotoEssayRohingyaUNW01JPG960

Under två år har UN Women tillsammans med andra organisationer delat ut ”Dignity-kits” innehållande tvål, filt, kläder, menstruationsskydd, solenergilampa och miljövänliga briketter. I lägret har UN Women även upprättat flera ”Multi-Purpose Women’s Centre”  trygga platser för kvinnor och flickor. Här finns möjlighet att arbetsträna, hälsoundersökas, ta del av utbildning, få psykosocial hjälp, traumabearbetning och få tillgång till juridisk vägledning, I centren får kvinnor möjlighet att ostört duscha, tvätta kläder, laga mat och umgås. Något som många uppskattar då platser där kvinnor och flickor känner sig trygga i lägret är mycket få. Centren har cirka 70 besökare om dagen och antalet ökar dagligen.

Läs om de senaste uppdateringarna från arbetet i Cox´s Bazar