« Tillbaka till nyheter

Säker i Mara – flickor flyr från könsstympning

Publiceringsdatum: 26 jan 2018

Sedan 1998 är kvinnlig könsstympning olagligt i Tanzania och kan leda till uppemot 15 års fängelse. Trots detta förekommer det inhumana övergreppet runtom i landet med ett extra starkt fäste i Mara-regionen, där det sker mer än tre gånger så ofta som i resten av landet. Många av de flickor som riskerar att utsättas eller har utsatts för könsstympning söker skydd i ett ’safe house’. Ett boende där flickor som har flytt från våld i hemmet, sexuellt våld, barnäktenskap och könsstympning kan få en trygg plats att leva på.

Boendet Amref Health Tanzania i Mara är byggt för att ge rum åt 40 flickor åt gången – i november 2017 var det 76 flickor som bodde här samtidigt. Att det är trångbebott är dels på grund av att det inte finns andra boenden för utsatta flickor i Mara. Dessutom äger den s.k. högsäsongen för kvinnlig könsstympning rum i december månad varje jämnt år. Upp till 300 flickor har då bott på boendet samtidigt. Årligen dör många flickor i sviterna av könsstympningen, då de har förlorat stora mängder blod eller fått infektioner. De flickor som överlever övergreppet bär istället på trauma och oerhörd smärta genom resten av livet. Flickor så unga som 7 år riskerar sina liv genom att rymma till boendet, allt för att undkomma könsstympningen.

17-åriga Elizabeth Thomas Mniko är en av de flickor som har bott längst på Amref Health Tanzania. Hon drömmer om att utbilda sig till advokat för att kunna hjälpa dom som överlevt könsbaserat våld.

”Det kräver stort mod att lämna hela ens värld bakom sig… Vissa av de yngre flickorna var inte medvetna om att de aldrig mer kommer träffa sina vänner och familj. De trodde att de kunde återvända – men familjen har vänt dem ryggen

I två år har UN Women stöttat arbetet som Amref Health Tanzania bedriver för att få stopp på kvinnlig könsstympning i Mara. Statistik visar på att antalet flickor som utsätts för övergreppet minskar, trots att förekomsten är betydligt högre i Mara gentemot resten av Tanzania. Att antalet flickor som könsstympas minskar beror till stor del på det arbete som bedrivs för att utbilda och informera befolkningen om de negativa hälsoeffekter som drabbar flickor till följd av könsstympning.

Därtill är dessutom det stöd som ges till de äldre för att aktivt förespråka för att övergreppet stoppas en bidragande orsak. Under högsäsongen för könsstympning i december år 2014 föddes 14 122 flickor och det är stor risk att samtliga utsattes för övergreppet. Samma månad år 2016 föddes 5 621 flickor varav 41% av dessa genomgick könsstympning. Antalet offer minskar, om än långsamt. För att kunna adressera problematiken i Mara måste det finnas en förståelse kring varför kvinnlig könsstympning förekommer i denna kulturella kontext. Det ses som en ritual som för flickor in i kvinnligheten och vuxenlivet.

Efter könsstympning anses de vara lämpade för äktenskap och därmed säkerställs det att flickan gifts med en bra man. UN Women samarbetar med lokalbefolkningen och utför påverkansarbete för att öka medvetenheten, tillgången till rättvisa samt resurser för alla överlevare av våld. Dessutom arbetar man med att stärka kompetensen hos personal som hanterar våldsärenden som flickor och kvinnor har anmält. Hoppet om ett Mara utan kvinnlig könsstympning lever kvar men stigmatiseringen och tystnaden kring övergreppet måste brytas.

Hodan Addou, representant för UN Women i Tanzania säger att:

”Det är ett övergrepp på flickors och kvinnors värdighet och ett brott mot mänskliga rättigheter. I den nationella handlingsplan som tagits fram arbetar vi tillsammans med regeringen och jämställdhetsförespråkare för att minska kvinnlig könsstympning samt andra former av våld mot flickor och kvinnor

I ett historiskt ställningstagande har nu femton lokala ledare meddelat att de har som avsikt att förbjuda att kvinnlig könsstympning utförs i deras byar.

Masonoro Marwa, den högsta ledaren i Inchugu-klanen i Tanzania, säger att:

Vi vill att våra flickor ska studera. Vi vill att de ska bli framgångsrika doktorer, ingenjörer, sjuksköterskor och företagsägare – och sedan återvända till sina byar för att hjälpa andra

Tillsammans med Amref Health Tanzania arbetar nu Marwa för att påverka andra ledare och äldre i byar i regionen att följa sina initiativ för att aktivt förbjuda kvinnlig könsstympning.