Hammarby Fotboll är HeForShe ambassadörer

All förändring börjar med att någon agerar

 

Hammarby Fotboll blev HeForShe-ambassadörer hösten 2015 och har sedan dess anammat och aktivt bedrivit ett jämställdhetsarbete utifrån HeForShe-kampanjens värdegrund. Hammarby har genom samtal om och ökad kunskap kring strukturer och könsnormer kunnat arbeta för en mer jämställd föreningskultur.

”För oss är det en självklarhet att våra spelare är med och står bakom HeForShe. Det är självklart att alla ska ha samma möjligheter och det var aldrig någon tvekan när samarbetet drogs igång.” -Jakob Michelsen, tränare

”Jämställdhetsfrågan måste beröra hela samhället och där är män i allmänhet, och manliga förebilder i synnerhet, oerhört centrala för att utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Jag är stolt över att Hammarby valt att göra ett sådant tydligt och viktigt ställningstagande för kvinnors ökade rättigheter och möjligheter.” -Olof Unogård, tränare        

Är du också en HeForShe?

Är det din bror? Är det din kollega? En vän?
Nominera dig själv eller någon annan!

Nu uppmanar vi pojkar och män att delta i jämställdhetsarbetet – alla behövs för förändring
När alla strävar mot samma mål kan vi göra skillnad.

En HeForShe förkroppsligar UN Womens värden om jämställdhet, mångfald och integration.
Mot våld och diskriminering.

Skriv en motivering och/eller tagga bilden på din HeForShe med @unwomenSverige @HeForShe eller maila bilden till info@unwomen.se

 

“Det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt.”

Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. 

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Inledningsvis riktade sig kampanjen enbart till män och pojkar, med syfte att uppmuntra dem att höja sina röster och skrida till handling för att åstadkomma jämlikhet. Idag riktar sig HeForShe till en bredare publik för att vi alla tillsammans ska kunna arbeta mot en mer jämställd värld. Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Sedan lanseringen 2014 har kampanjen fått stor medial spridning, bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN hösten 2014, där hon uppmanade män att ta ställning för kvinnors rätt (se klippet här intill).

UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. Vill du delta? Skriv under HeForShe!

Skriv under du också!

Bakgrund

På vilket sätt
skulle ditt liv förbättras

om könen
värderades lika?

Heforsheheforshe

Bakgrund