Stoppa våld mot kvinnor och flickor

Var tredje kvinna i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld.
Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor
oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.
Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott
och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier,
kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Vad gör UN Women?

Kvinnors rätt att leva utan våld upprätthålls genom internationella avtal såsom Kvinnokonventionen och FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women). UN Women samarbetar med länder på global nivå för att främja det internationella normativa ramverket genom stöd till mellanstatliga processer, såsom generalförsamlingen och CSW (Commission on the Status of Women). På nationell nivå stöder UN Women regeringar i att genomföra rättsliga reformer i linje med de internationella normerna.
UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våld, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våld. UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter. UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggnadsåtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våld.
UN Women arbetar med regeringar för att utveckla hängivna nationella handlingsplaner. Dessa bör innehålla tydliga strategier för att förebygga och agera mot våld mot kvinnor samt stärka samordningen mellan olika aktörer där det krävs för att få till stånd hållbara och meningsfulla åtgärder.
Läs UN Womens broschyr på engelska: “In brief: Ending Violence Against Women and Girls”
Läs om UN Womens initiativ “Safe Cities” på engelska:In brief: Safe Cities Global Initiative
Läs mer om viktiga tjänster som kvinnor och flickor drabbade av våld behöver:In brief: Essential Services for Women and Girls Subject to Violence”.
 
För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.
 

Våld mot kvinnor i Sverige

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring våld mot kvinnor. Under 2017 anmäldes nästan 22 000 sexualbrott i Sverige, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt enligt Brå. Man räknar dessutom med ett mörkertal och tror att det sker ca 100 våldtäkter om dagen i Sverige. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld eller sexuella övergrepp, ofta i nära relation. 17 kvinnor om året mördas, oftast av en närstående.
UN Women nationell kommitté Sveriges vision är en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Ett hinder för att uppnå det mål som vi ämnar få bukt med är att potentiella offer och samtliga berörda rättsinstanser har otillräcklig kunskap om och/eller respekt för kvinnors rättigheter så som de beskrivs i FNs Kvinnokonvention och Pekingplattformen. Av den anledningen ser vi det som ett av våra viktigaste uppdrag att utbilda, informera och sprida budskapet om både Kvinnokonventionen och Pekingplattformen. Vi bedriver även lobbying gentemot politiker och beslutsfattare för att försöka göra Kvinnokonventionen direkt gällande i svensk lag.