Nyheter

Referat av Lena Ags anförande på årsmötet för UN Women Sverige den 14 april 2018

Lena Ag som är generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten i Göteborg började med att gratulera oss alla till att CSW (The Commission on the Status of Women) vid sitt årliga möte i New York lyckats komma fram till gemensamma slutsatser om åtgärder för ökad jämställdhet för världens kvinnor. Det var också positivt att EU hade hållit samman kring ett antal frågor, den viktigaste om sexuella och reproduktiva mänskliga rättigheter.
Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten, som startade sin verksamhet den 1 januari 2018, ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning.
Myndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndigheten ligger i Angered i Göteborg och består av personal från hela Sverige. Av personalen är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Myndigheten har också i uppgift att fördela medel för jämställdhetsarbete efter ansökan från enskilda organisationer, dvs en del av de bidrag som MUCF hanterat tidigare.
Lena betonade att myndigheten är en utpräglad expertmyndighet. Det betyder att man ska analysera jämställdhetsproblem i samhället och ge råd till andra myndigheter och kommuner och landsting, samtidigt som man ska samarbeta nära med enskilda organisationer och näringslivet. Men man ska inte agera som polis utan snarare lyfta fram det som fungerar och ge råd om hur det kan utnyttjas av andra.
Jämställdhet handlar om många olika saker som t ex hälsa, som i sin tur hänger ihop med arbetsvillkor, sjuktal, hemförhållanden, utbildning och familjesituation, vilka alla hänger ihop. Ett annat viktigt område är mäns våld mot kvinnor. Myndigheten har som ett av sina mål att detta våld måste upphöra. Våld mot kvinnor är ett brott mot FNs konvention för mänskliga rättigheter. Man har beräknat att mäns våld mot kvinnor varje år kostar 45,5 miljarder kronor. Då räknar man in kostnader för sjukvård, rättsväsende, förlorad arbetsförtjänst och socialtjänst mm. Till detta kan läggas att 11 000 kvinnor beräknas vara sjukskrivna på grund av våld i hemmet om man inkluderar hedersrelaterat våld. Man beräknar att ca 100 000 personer drabbats av hedersrelaterat våld vilket också innefattar drabbade pojkar och män.
Hedersrelaterat våld är svårt att komma åt, eftersom det förutom det tydliga fysiska och mentala våldet också handlar om ”mjukfrågor” som klädsel, yrkesval, fritidsaktiviteter, val av kamrater och partner, mm. Lena betonade att civilsamhället har en viktig roll i att bevaka detta och andra områden där könsdiskriminering upptäcks och att driva på politiken så att frågorna lyfts in i den politiska debatten, i rättsväsendet eller i Jämställdmyndighetens arbete.
Lena hoppades att UN Women Sverige och jämställdhetsmyndigheten skulle ha ett bra samarbete och i fortsättningen.

Skriven av: Arne Ström