Nyheter

Gästkrönika: Varför ska vi kalla oss feminister, räcker det inte att vi står för jämställdhet?

Debatten har pågått länge – i medier, kring frukostborden och vid middagsbjudningarna.

Kvinnor som inte vill kalla sig för feminister brukar argumentera för att de inte vill ha en etikett. En del av dem vill inte ens förknippas med begreppet feminism. När jag frågar dem varför de känner så, får jag ofta svar som baseras på deras uppfattning om att de står för allas lika rättigheter och därmed således inte bara kvinnors rättigheter. Eller så anser de att ordet feminism på något sätt skulle missgynna och diskriminera män. När samma fråga ställs till män svarar majoriteten att feminister i sin kamp vill förtrycka männen.

Ytterligare ett argument som jag stöter på är att själva begreppet feminist är utdaterat då vi numera lever i ett jämlikt samhälle.

Men är det verkligen så? Står feminism enbart för kvinnors rätt och är begreppet idag förlegat?

För att få svar på dessa frågor måste vi börja med att reda ut innebörden av begreppet feminism.

Jag anser att invändningar som ovan baseras på uppfattningen om att begreppet feminism är något som enbart rör det feminina könet. En uppfattning som enligt mig baseras på missförstånd om begreppets innebörd.

Svenska akademins ordlista ger oss följande ordalydelse;
”åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen, kvinnoemancipation(en), kvinnorörelse(n).”

Med detta sagt är det lätt att uppfatta det som att begreppet feminism syftar till kvinnans lika rättigheter. En heltäckande beskrivning av hennes, hans eller hens lika rättigheter kommer inte till uttryck i denna definition. De som tolkar begreppet feminism i ljuset av ovan nämnda beskrivning kan därför lätt få en uppfattning om att feminismen enbart syftar till verka för kvinnors rättigheter.

Feminismen har, precis som andra rörelser och ideologier, utvecklats i takt med vår tid. Jag vågar påstå att begreppet idag definieras bättre som en rörelse och ideologi vars målsättning är alla människors – oavsett könstillhörighet – lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Med denna vidare definition breddas begreppet till att omfatta oss alla och intressant nog inte enbart åsyftar rättigheter utan även möjligheter och skyldigheter.

Förståelsen för denna, vidare definition, bör i mitt tycke innebära att fler personer, oavsett könstillhörighet, skulle kunna kalla sig för feminist.

Påståendet om att begreppet är utdaterat då vi lever i ett jämlikt samhälle är direkt fel. Ideligen ser vi små och stora exempel på hur individers rättigheter kränks, hur deras möjligheter begränsas och hur inställningen till deras skyldigheter varierar. Jag anser att även om många av oss upplever att vi lever i ett jämställt samhälle så är det viktigt att alla hjälps åt att hålla begreppet feminism levande samt att vi gemensamt jobbar mot ovan nämnda målsättningar.

Det är lätt att för oss som lever i ett samhälle där vi kommit långt i vår feministiska strävan, att glömma bort att vi är del av en hel värld. En värld där vi på olika sätt interagerar med varandra och därmed påverkas av olika rådande strukturer. Så även ur ett vidare, globalt perspektiv, är det viktigt att vi fortsätter kalla oss feminister och arbetar för alla människors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Idag tjänar kvinnor i genomsnitt 14 procent mindre än män. Kvinnor tar ut 76 procent av föräldraledigheten. 66 procent av alla VAB-dagar tas ut av kvinnor. Deltidsjobb, VAB och föräldraledighet gör att kvinnor får sämre karriärmöjligheter och därmed lägre lön och pension.

1,5–3 miljoner kvinnor i världen dödas varje år på grund av sitt kön och var tredje kvinna upplever fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

Världens kvinnor äger 1 procent
av marken, tjänar 10 procent av all inkomst, producerar 50 procent av maten och utför 66 procent av världens arbete.

15 miljoner barn och framförallt unga flickor behöva gå in i tvångsäktenskap de närmsta 16 åren.

FN har uppskattat antalet offer för sexhandel till drygt två miljoner per år. Kvinnor utgör 85 procent av offren, hälften av samtliga offer är minderåriga.

Listan kan göras lång och hade det inte varit för tidigare generationer av kvinnor som drivit den feministiska kampen hade situationen sett än annorlunda ut.

Vi kan därmed inte förneka könsmaktstrukturen som finns i allas våra samhällen i varierande utsträckning. Det går inte heller att blunda för att det i utvecklingsländerna sker omfattande och brutala kränkningar av kvinnor och där kvinnors rättigheter och jämlikhet är begrepp som går att likställa med skällsord.

I dag åtnjuter delar av världens kvinnor rättigheter såsom aborträtt, rösträtt, preventivmedel och rätt till skilsmässa. Dessa för oss självklara rättigheter har tidigare generationers kvinnor betalat för med blod, svett och tårar. Flera av dessa kvinnor har även fått plikta med sina liv.

Därför har vi alla ett ansvar att fortsätta kampen och våga tala högt om kvinnors lika värde och rättigheter. Det finns ingen skam i erkännandet av att kvinnor än idag är underordnade männen i samhällsstrukturerna som råder.

Men räcker det med att bara kalla sig för feminist?

Vi måste även agera och tänka ur ett feministiskt perspektiv. Men för att kunna göra detta fullt ut är det nödvändigt att vi bekänner de faktiska könsmaktstrukturer som råder i våra samhällen idag.

Nu menar jag inte att vi nödvändigtvis måste stå på barrikaderna och ropa slagord. Vad jag menar är att vi i vårt vardagliga liv bör anamma ett feministiskt förhållningssätt och låta detta prägla oss i hur vi beter oss mot varandra samt hur vi fostrar våra barn.

I detta är det viktigt att det inte enbart är kvinnor som ska förstå, stå upp för samt titulera sig feminister. Det är lika viktigt att män inser och förstår varför de ska kalla sig feminister samt stå upp för dess innebörd.

Som jag nämner ovan så tänker många män att denna debatt inte rör dem, det är ju trots allt inte deras rättigheter som inskränks. Men med beaktande av dagens definition så hör begreppet feminism inte enbart ihop med kvinnor Det rör oss alla! För att arbeta mot ett mål om att vi alla, oavsett könstillhörighet, skall åtnjuta samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter är det dags att ställa oss bakom just dessa värderingar och våga tala högt om dem.

Ofta pratas det även om hur viktigt det är att ta vara och ta hänsyn till skillnaderna mellan könen. Det jag vill påstå är att feminism de facto inte handlar om att på något sätt diktera hur den enskilde individen ska leva och vara. Tvärtom handlar det om att ta vara på mångfalden. Att vi i stället ska arbeta aktivt för att skapa jämställdhet mellan könen. Det handlar om att ge kvinnor rätten och möjligheten till fria val oaktat vilka val det är.

I slutändan handlar det om befrielse från rådande tvåkönsnorm, genusordning och könsroller som hämmar oss från att vara fria individer, fria i våra val, våra identiteter och våra liv.

Bahar Malavan Naryndji,
gästkrönikör.