Vårt uppdrag i Sverige

UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women FNs jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).
UN Women nationell kommitté Sveriges vision är ett jämställd samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi vill att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande. Vårt arbete genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse, praktikanter och volontärt engagemang av medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.
I egenskap av nationell kommitté har vi i uppdrag från UN Women att 
  • Bedriva insamling och stöd till UN Womens globala arbete
UN Women nationell kommitté Sverige har i uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala programverksamhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt. Insamlingsarbetet till ändamålet sker via svensk insamlingskontroll, 90-konto.
De insamlade medlen bidrar till :
– bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor,
– stärka kvinnors ekonomisk och politiska egenmakt,
– öka kvinnors deltagande i beslutsfattande fredsprocesser och fredsbyggande
– stödja kvinnor och flickor i humanitära kriser
  • Utbilda och informera 
Vi informerar och utbildar nationellt och lokalt om UN Womens arbete, FNs kvinnokonvention, Agenda 2030 och Mål 5. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.
  • Bedriva politiskt påverkansarbete
UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för att påverka och informera beslutsfattare om UN Womens arbete och om kvinnors rättigheter och Sveriges skyldigheter enligt FNs kvinnokonvention.