Ledarskap och politiskt deltagande

I stora delar av världen har kvinnor inte samma rättigheter som män.
Kvinnors rätt till frihet, arbete och utbildning, beslutsfattande, personlig säkerhet,
rättigheter inom äktenskapet, samt åsikts- och yttrandefrihet, är på många platser i världen starkt begränsade.

När kvinnor har samma rättigheter och möjligheter att påverka
och delta i beslutsfattande som män gynnas samhället som helhet, och bara då kan det nå dess fulla potential.
Trots det är kvinnors ledarskap och politiska deltagande begränsat världen över,
på såväl lokal som global nivå. Kvinnor är underrepresenterade i väljarkåren, på ledande positioner,
på förtroendevalda poster, inom offentliga och privata sektorn och inom den akademiska världen.
Strukturella hinder i form av diskriminerande lagar, praxis, institutioner, attityder och
könsstereotyper begränsar fortfarande kvinnors möjligheter att ställa upp i politiska val.

Vad gör UN Women?

UN Womens program för kvinnors ledarskap och deltagande (programmes on leadership and participation) genomförs med stöd av olika internationella åtaganden för kvinnors representation. Kvinnokonventionen försvarar kvinnors rätt att delta i det offentliga livet, medan Pekingplattformen kräver att hindren för lika deltagande undanröjs. Millenniemålen har använts som verktyg för att mäta framstegen inom jämställdhet, delvis utifrån andelen kvinnor i parlament.
Genom UN Womens program erbjuds utbildning till kvinnliga politiska kandidater för att stärka deras kapacitet och UN Women erbjuder även samhällsutbildning och genomför kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet om jämställdhet. UN Women stöttar förespråkare för jämställdhet då de uppmanar politiska partier, regeringar med flera att ta sitt ansvar i att ge kvinnor egenmakt. Andra initiativ innefattar att uppmuntra unga män och kvinnor att engagera sig i påverkansarbete för att lyfta jämställdhetsåtgärder inom det offentliga beslutsfattandet.
UN Women förespråkar rättsliga och konstitutionella reformer för att säkerställa kvinnors lika tillgång till politiska sfärer – som väljare, kandidater, förtroendevalda och tjänstemän. UN Women samarbetar med FNs landskontor och arbetar på program med det civila samhället så att politiska val upprätthåller kvinnors rättigheter, inklusive rätten att rösta och delta i en kampanj fritt från våld och trakasserier.
Läs UN Womens broschyr på engelskaIn brief: Women’s Leadership and Political Participation”.
Läs mer om UN Womens arbete med utbildning:UN Women’s work on Education”.

Foto: UN Women/Gaganjit Singh

  • Endast 22,8 procent av alla nationella parlamentariker var kvinnor i juni 2016 – en långsam ökning från 11,3 procent år 1995.
  • I oktober 2017 var 11 av världens alla statschefer kvinnor, och 12 tjänade som regeringschefer
  • Vid samma tidpunkt hade Rwanda det högsta antalet kvinnliga parlamentariker i världen. Kvinnor hade vunnit 63,8 procent av platserna i andrakammaren.
  • Globalt sett fanns det i juni 2016, 38 stater där kvinnor stod för mindre än 10 procent av parlamentarikerna, inklusive 4 kammare utan några kvinnor.
Källa: Inter-Parliamentary Union and UN Women, “Women in Politics: 2015″.
För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.