Styrdokument

 

UN Women nationell kommitté Sveriges Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är UN Women nationell kommitté Sverige.

UN Women nationell kommitté Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden förening

§ 2 Föreningens säte

 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§  3 Föreningens syfte och ändamål

 UN Women nationell kommitté Sverige är en ideell förening vars syfte är att stödja Förenta Nationernas enhet för jämställdhet, UN Women, vars arbete inriktas på CEDAW och Pekingplattformen med huvudsakligen fem tematiska områden:

– öka kvinnors deltagande på ledande positioner

– motverka våld mot kvinnor

– öka kvinnors deltagande i konfliktlösning och fredsarbete

– förstärka kvinnors deltagande som ekonomiska aktörer

– förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå vad gäller budgetplanering

Till föreningens konkreta uppgifter hör:

 • att, både centralt och lokalt, informera om UN Women och dess syften enligt ovan, FN:s kvinnokonvention (CEDAW) och andra för ändamålet relevanta FN-dokument
 • att påverka beslutsfattare inom alla områden att implementera kvinnokonventionen (CEDAW) i sitt arbete, för att stärka kvinnors ställning i Sverige och övriga världen
 • att påverka regering och riksdag att öka det svenska verksamhetsbidraget till UN Women
 • att påverka övriga svenska myndigheter att stödja verksamheter för kvinnors mänskliga rättigheter, beslutade i program av UN Women
 • att bedriva insamlingsverksamhet för att stödja av UN Women identifierade program
 • att i övrigt följa överenskommelsen mellan UN Women och UN Women nationell kommitté Sverige från 2014, Recognition Agreement (RA)

 § 4 Medlemskap

 • Föreningen är öppen för enskilda, föreningar och andra grupper som stödjer UN Women nationell kommitté Sverige. Enskilda medlemmar organiseras i Lokalföreningar alternativt Nätverk. Organisationer, föreningar och företag kan vara stödmedlemmar.
 • Medlem är den vilken inbetalt av årsmötet fastställd medlemsavgift.
 • Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som genom sitt handlande agerar i strid med UN Women nationell kommitté Sveriges grundprinciper och ändamål.
 • Föreningen kan ha stödmedlemmar, som ekonomiskt och/eller praktiskt stöder verksamheten.
 • Stödmedlemmar har inte nominerings eller rösträtt.

§  5 Lokalföreningar

UN Women nationell kommitté Sverige kan verka genom lokalföreningar. Medlemmar på en ort kan starta en lokalförening efter samråd med styrelsen för UN Women nationell kommitté Sverige. Lokalförenings namn, grafisk profil, hemsida och lokala stadgar ska vara i enlighet med av UN Women nationell kommitté Sverige fastställd standard och riktlinjer.

Lokalförening ska lämna årsvisa rapporter om sin verksamhet.

§ 6 Styrelsen för UN Women nationell kommitté Sverige

UN Women nationell kommitté Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer styrelse. Styrelsen är UN Women nationell kommitté Sveriges beslutande och verkställande organ mellan årsmötena.

 • Medlemskap är en förutsättning för att verka som förtroendevald inom föreningen.
 • Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter, samt minst två ersättare som tjänstgör i den ordning de är valda.
 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och eventuellt andra poster.
 • Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
 • Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och arbetsgrupper för speciella uppgifter.
 • En medlem kan väljas under max tre perioder om vardera två år, totalt sex år i följd.

§ 7 Verksamhetsår och ekonomi

UN Women nationell kommitté Sveriges verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter, sponsorintäkter, gåvor och bidrag.

Föreningens räkenskaper, styrelsens protokoll och andra handlingar, som revisorerna begär, lämnas till dessa senast sex veckor före årsmötet. Revisionen skall vara avslutad inom tre veckor från mottagandet.

§ 8 Årsmöte

Föreningens årsmöte ska hållas före april månads utgång. Extra årsmöte ska hållas om styrelsen, revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så begär.

Kallelse

Kallelse till årsmötet ska utgå senast tre veckor före mötet. Med kallelsen ska fogas föredragningslista. Övriga handlingar (omfattande verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning, motioner och styrelsens förslag samt valberedningens förslag) ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

Motioner

Varje medlem äger rätt att lämna motioner till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Rösträtt

Vid årsmötet äger varje enskild medlem en röst. Medlemsorganisationer och stödmedlemmar har närvarorätt men inte rösträtt.

Beslutsordning

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Val sker, när så begärs, genom sluten omröstning och vid lika röstetal avgör lotten.

Valberedning

Valberedningen består av tre personer. Valberedningen har till uppgift att till årsmötet, föreslå val av föreningsordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare samt revisorer. Valberedningens förslag ska bifogas övriga årsmöteshandlingar. Valberedningen arbetar efter en av årsmötet beslutad arbetsordning.

Ärenden

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justerare och två rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaperna och revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Behandling av till årsmötet inkomna motioner
 • Frågor rörande lokalföreningar
 • Fastställande av a) verksamhetsplan, b) medlemsavgift och c) budget
 • Fastställande av antal styrelseledamöter
 • Val av ordförande för två år
 • Val av halva antalet styrelseledamöter för två år
 • Val av ersättare till styrelsen för ett år
 • Val av två revisorer och två revisorsersättare för ett år. En av revisorerna respektive revisorsersättarna ska vara auktoriserad
 • Val av valberedning
 • Beslut om arvode till ledamöter

§ 9 Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen 

Beslut angående ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande möten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Bifall krävs med minst 2/3 majoritet av de närvarande rösterna.

Stadgeändring eller upplösning av föreningen ska framgå i kallelsen till mötet.

Om föreningen upplöses tillfaller tillgångar ändamål som mötet beslutar och som är förenliga med föreningens syfte och ändamål. Medlem kan inte göra anspråk på någon del av tillgångarna.