Stoppa våld mot kvinnor

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor.
Under 2017 anmäldes nästan 22 000 sexualbrott i Sverige, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt enligt BRÅ, men man räknar med ett mörkertal och tror att det sker ca 100 våldtäkter om dagen i Sverige. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld eller sexuella övergrepp, ofta i nära relation. 17 kvinnor om året mördas, oftast av en närstående.

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv.

UN Women nationell kommitté Sveriges vision är en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor.Ett hinder för att uppnå det mål som vi ämnar få bukt med är att potentiella offer och samtliga berörda rättsinstanser har otillräcklig kunskap om och/eller respekt för kvinnors rättigheter så som de beskrivs i FNs Kvinnokonvention och Pekingplattformen. Av den anledningen ser vi det som ett av våra viktigaste uppdrag att utbilda, informera och sprida budskapet om både Kvinnokonventionen och Pekingplattformen. Vi bedriver även lobbying gentemot politiker och beslutsfattare för att försöka göra Kvinnokonventionen direkt gällande i svensk lag.