Stoppa mäns våld mot kvinnor

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. Under 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2013. 6 700 av dessa rubricerades som våldtäkt vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2013. År 2013 gjordes 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. I tre av fyra fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan, och drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med. Enligt Brå är drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor män.

UN Women nationell kommitté Sveriges mål är att inga kvinnor eller flickor ska utsättas för fysiskt eller psykiskt våld av vare sig kända eller okända män. Tills detta mål är uppnått och våld eller övergrepp ändå fortsätter ska rättsväsendet agera minst lika effektivt som det gör mot annan brottslighet.

Ett hinder för att uppnå det mål som vi ämnar få bukt med är att potentiella offer och samtliga berörda rättsinstanser har otillräcklig kunskap om och/eller respekt för kvinnors rättigheter så som de beskrivs i FNs Kvinnokonvention och Pekingplattformen. Av den anledningen ser vi det som ett av våra viktigaste uppdrag att utbilda, informera och sprida budskapet om både Kvinnokonventionen och Pekingplattformen. Vi bedriver även lobbying gentemot politiker och beslutsfattare för att försöka göra Kvinnokonventionen direkt gällande i svensk lag.