Agenda 2030 och Globala Målen

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny global utvecklingsagenda på FN-toppmötet i New York – Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) för alla jordens människor och för vår planet. Dessa ersätter de åtta Millenniemålen från år 2000. Medan Millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder går de nya globala målen för hållbar utveckling längre än så. Målen är universella – de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.

Mål 5 JämställdhetUN Women nationell kommitté Sverige har övervakat de internationella förhandlingarna om en ny uppsättning av globala utvecklingsmål för perioden 2015 till 2030. Nu är Agenda 2030 antagen och det är var regerings ansvar att se till att målen nås i det egna landet, och utvecklingen sker i samarbete och samförstånd med frivilligorganisationer, näringsliv, forskare och lokala myndigheter. Uppföljningen av arbetet görs nationellt, exempelvis i Sverige, regionalt, exempelvis i EU, och globalt, exempelvis i FN.

Bland de 17 globala målen finns mål 5 – Jämställdhet. UN Women nationell kommitté Sverige ska arbeta för att se till så att Sverige når samtliga delmål till 2030.

De nio delmålen är:
  • Stoppa alla former av diskriminering mot alla kvinnor och flickor överallt
  • Eliminera alla former av våld mot alla kvinnor och flickor inom den offentliga och den privata sfären, inklusive människohandel och sexuellt våld och andra typer av exploatering
  • Skadliga sedvänjor, såsom barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning ska upphöra
  • Erkänna och uppvärdera obetalt hem- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och sociala skyddsnät, samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen
  • Garantera kvinnors fullständiga och effektiva medverkan i, samt lika möjligheter för ledarskap på alla nivåer i, beslutsfattande inom det politiska, ekonomiska och offentliga livet
  • Garantera universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter som överenskommits i enlighet med handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling (Programme of Action of the International Conference on Population and Development, ICPD) och Pekingplattformen
  • Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, samt tillgång till ägande och kontroll över mark och andra former av egendom, finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning
  • Öka användningen av möjliggörande teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt
  • Anta och stärka en sund politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor på alla nivåer