Vad gör vi?

UN Women nationell kommitté Sveriges (UN Women nk Sverige) vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi vill att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande. Vårt arbete genomförs av en ideellt arbetande styrelse, ett kansli i Stockholm, praktikanter och volontärt engagemang av medlemmar i våra lokalföreningar runtom i landet.

UN Women nk Sverige föreläser om kvinnokonventionen och arbetar för att åstadkomma en attitydförändring i samhället. Vi riktar oss bland annat till unga för att uppmärksamma dem på de olika strukturer i samhället som hindrar kvinnor från att leva sina liv fria från diskriminering.

Vårt uppdrag i Sverige

I egenskap av nationell kommitté har vi fått i uppdrag från UN Women att bedriva politiskt påverkansarbete, utbilda och informera om kvinnors rättigheter och kvinnokonventionen, samla in pengar och stödja UN Womens program runt om i världen. FN har gett UN Women i uppdrag att arbeta för att kvinnokonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den, inklusive Sverige. Vi arbetar således inte med välgörenhet, utan är en ideell organisation som kämpar för alla kvinnors och flickors självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Kvinnokonventionen utgör grunden för allt vårt arbete.

  • Politiskt påverkansarbete

UN Women nationell kommitté Sverige är aktiv på lokal och nationell nivå och arbetar med att påverka och informera beslutsfattare om kvinnors rättigheter och Sveriges skyldigheter enligt FN:s kvinnokonvention. Vi ifrågasätter, debatterar och verkar för att politiker ska ta sitt ansvar för nutida och framtida generationer.

  • Utbildning och information

Vi informerar och utbildar om kvinnokonventionen, jämställdhet, kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

  • Insamling och stöd

Vi bedriver insamling till UN Womens utvecklingsprogram runtom i världen. De insamlade medlen går till att
– bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor,
– erbjuda kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och ekonomisk egenmakt,
– öka kvinnors deltagande i beslutsfattande och stärka deras mänskliga rättigheter,
– stödja kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande.