Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, sexuella och psykiska konsekvenser för kvinnor och flickor. I alltför många fall leder det till att kvinnor och flickor mister sina liv.

Våldet påverkar kvinnors allmänna välbefinnande negativt och hindrar dem från att delta i samhället fullt ut. Vidare innebär det inte enbart negativa konsekvenser för de direkt utsatta, utan även för deras familjer, samhället och landet i stort. Det leder till enorma kostnader som påverkar de nationella budgetarna och den övergripande utvecklingen, kostnader för hälsovård och juridiska kostnader, samt minskad produktivitet då kvinnor hindras från att arbeta till följd av våldet.

Efter årtionden av mobilisering från civilsamhället och kvinnorörelser har målet att få ett slut på könsrelaterat våld (gender-based violence) hamnat högt på nationella och internationella dagordningar.

Ett rekordstort antal länder har infört lagar mot våld i hemmet, sexuella övergrepp och andra former av våld. Däremot kvarstår utmaningar för att realisera dessa lagar. Det görs inte tillräckligt för att förebygga våld, och när det inträffar görs det alltför ofta ostraffat.

Fakta

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.

Vad gör UN Women?

Kvinnors rätt att leva utan våld upprätthålls genom internationella avtal såsom Kvinnokonventionen och FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women). UN Women samarbetar med länder på global nivå för att främja det internationella normativa ramverket genom stöd till mellanstatliga processer, såsom generalförsamlingen och CSW (Commission on the Status of Women). På nationell nivå stöder UN Women regeringar i att genomföra rättsliga reformer i linje med de internationella normerna.

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våld, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våld. UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter. UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggnadsåtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våld.

UN Women arbetar med regeringar för att utveckla hängivna nationella handlingsplaner. Dessa bör innehålla tydliga strategier för att förebygga och agera mot våld mot kvinnor samt stärka samordningen mellan olika aktörer där det krävs för att få till stånd hållbara och meningsfulla åtgärder.

Läs UN Womens broschyr på engelska: “In brief: Ending Violence Against Women and Girls”

Läs om UN Womens initiativ “Safe Cities” på engelska:In brief: Safe Cities Global Initiative

Läs mer om viktiga tjänster som kvinnor och flickor drabbade av våld behöver:In brief: Essential Services for Women and Girls Subject to Violence”.