Humanitära insatser

När kriser uppstår förändras människors liv på ett ögonblick. Dödsfall, skador, förflyttning samt förstörelsen av infrastruktur och institutioner påverkar hela samhällen som ett resultat av kriser.

Kriser påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar i alla åldrar på olika sätt. På grund av detta skiljer sig även deras behov och intressen åt, liksom deras resurser, kapacitet och strategier för krishantering. Kvinnor är ofta de första att reagera på en kris och de spelar en central roll i överlevnaden och motståndskraften hos familjer och samhällen.

Kvinnor och flickor är inte hjälplösa offer. Humanitära insatser måste ta hänsyn till det faktum att kvinnor och flickor, precis som män och pojkar, har mycket att bidra med i arbetet med att förbereda för och agera mot kriser. Kvinnor måste inkluderas i beslutsfattandet om vilka former av stöd och skydd de behöver. Humanitära insatser kan också presentera möjligheter för nya och mer progressiva könsroller och relationer att växa fram.

Fakta

  • Konflikter drabbar kvinnor, män, flickor och pojkar på olika sätt. Effekterna av konflikten mäts ofta i antalet omkomna, varav de flesta är män och pojkar. Men konsekvenserna för kvinnor och flickor, såsom könsrelaterat våld, är inte alltid omedelbart synligt. Kvinnor och flickor utsätts för förhöjda risker då de drivs på flykt och traditionella skyddsnät kollapsar. Arbetsbördan med att ta hand om sjuka och att förse familj och samhälle med mat och vatten faller också tyngst på kvinnor. Källa: Oxfam Humanitarian Policy Note, 2013, Gender Issues in Conflict And Humanitarian Action (s. 2). 
  • Under 2015 var ca 65 miljoner människor på flykt undan förföljelse, konflikt, våld eller kränkningar av mänskliga rättigheter.  Källa: ActionAid (2016). On the frontline: Catalyzing women’s leadership in humanitarian action. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/on_the_frontline_catalysing_womens_leadership_in_humanitarian_action.pdf
  • Dessutom står kvinnor, barn och ungdomar för 80 procent av de drygt 42 miljoner flyktingar och människor som fördrivits av konflikter runt om i världen. Källa: WRC.
  • I samband med konflikter ökar antalet kvinnoledda hushåll betydligt, både under och efter konflikter (upp till 40 procent av hushållen), och dessa är ofta de allra fattigaste hushållen. Eftersom kvinnor är mer utsatta för fattigdom i konflikt- och postkonfliktsammanhang, tvingas de att delta mer aktivt på arbetsmarknaden av nödtvång. Men i allmänhet är de arbeten som finns tillgängliga oftast lågavlönade arbeten med låg status. Källa: UN Women, “Women working for recovery: The Impact of Female Employment on Family and Community Welfare after conflict”, 2012.
  • Kvinnor och flickor är oproportionerligt utsatta för risker, ökad förlust av försörjning och säkerhet under och i efterdyningarna av katastrofer. Generellt sett dödar naturkatastrofer fler kvinnor än män och de dödar kvinnor i yngre ålder än män. Källa: World Health Organization, “Gender, Climate Change, and Health” (Geneva, 2011); Gender equality and the empowerment of women in natural disasters Report of the Secretary-General (E/CN.6/2014/13) (s. 3). 

För mer fakta och statistik, gå till UN Womens hemsida.

Vad gör UN Women?

UN Women har förbundit sig till att garantera jämställdhet mellan kvinnor och män som partners i och mottagare av humanitära insatser. Arbetet i humanitära insatser styrs av en rad internationella åtaganden och anges i UN Womens Humanitära Strategi 2014-2017.

Genom sitt ledarskap och sin samordnande roll stödjer UN Women andra FN-organisationer i att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt i humanitära insatser. UN Women hjälper medlemsstater att genomföra politik och åtaganden för jämställdhet och kvinnors egenmakt i humanitära insatser. UN Women främjar också kvinnoorganisationernas röster, makt och kapacitet.

UN Women uppfyller sitt humanitära uppdrag genom samordning och ledarskap, teknisk expertis, kapacitetsuppbyggnad och faktabaserad respons, samt opinionsbildning.

Läs UN Womens broschyr på engelskaHumanitarian Action”.