Samarbeta med UN Women Sverige 

Genom att samarbeta med UN Women nationell kommitté Sverige visar ditt företag både anställda, kunder och partners att ni tar aktiv ställning för jämställdhet och för kvinnor och mäns lika värde. 
All forskning visar att jämställdhet både ökar trivsel, kreativitet, innovation och lönsamhet inom företag.
Att aktivt ta ställning för jämställdheten stärker med andra ord ert varumärke, internt såväl som externt.
Som samarbetspartner till UN Women Sverige stödjer ni UN Womens arbete för kvinnors och flickors rättigheter i världen.
För att kunna kalla sig samarbetspartner och därmed ha möjlighet att använda UN Women Sveriges varumärke i marknadsföring och kommunikation, bör värdet inte understiga en miljon kronor per år.

För mindre företagssamarbeten läs igenom vår företagspolicy och kontakta petra.engberg@unwomen.se

Företag har alltid möjlighet att skänka en gåva. Vid gåvor över 500 kronor får ni ett gåvobevis att ge till kunder, personal eller inbjudna föreläsare.  

UN Women Sverige samarbetar med företag som:
 • stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och även ser till så att de inte är med och bidrar till att bryta mot de mänskliga rättigheterna
 • upprätthåller föreningsfriheten och tillåter kollektiva förhandlingar
 • förbjuder alla former av tvångsarbete
 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor samt tar initiativ till att främja mer ansvarsfullhet på miljöområdet
 • arbetar mot korruption i alla former
 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället
 • har en tradition av socialt ansvarstagande
 • har en positiv verksamhets- och produktimage
 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor
 • visar ansvar för anställda
UN Women Sverige samarbetar inte med företag som:
 • har sin huvudsakliga näring i militär verksamhet, kärnkraft, vapen, pornografi, alkohol, spel, tobak, eller som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn
 • bryter mot de mänskliga rättigheterna, använder sig av barnarbete, eller behandlar kvinnor illa
 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet
 • bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet